share line share line

คริตจักรจีนนครปฐม

ที่ตั้ง : 225 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ประวัติความเป็นมา

          คริสตจักรจีนแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สังกัดคริสตจักรในประเทศไทย การประกาศศาสนคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ของคุณหมอและแหม่มคลาร์ก มีการย้าย สถานที่อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม เริ่มสร้างโบสถ์แรกที่มุมสี่แยกสมาคมพ่อค้า จังหวัดนครปฐม ด้านมุมโรงเรียนบํารุงวิทยาในปัจจุบัน ภายหลังจัดซื้อที่ดินที่ปลายคลอง (สถานที่โบสถ์จีนในปัจจุบัน) สร้างโบสถ์เพื่อเป็นสถานที่นมัสการของคริสเตียนชาวจีน โดยเฉพาะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง และในเวลาต่อมาได้สร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นทดแทน โบสถ์ที่เล็ก สภาพทรุดโทรม ไม่เพียงพอสําหรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจํานวนขึ้นมาก อาคาร 2 ชั้น รูปทรงโบสถ์สวยงาม ผนังโบสถ์เป็นรูปเรือใบที่ชาวจีนถือเป็นความเชื่อด้าน ความอุดมสมบูรณ์

          ปัจจุบันคริสตจักรจีนนครปฐม ได้พัฒนารูปแบบพันธกิจการรับใช้พระเจ้า ปรับกลยุทธ และยุทธศาสตร์ในการรับใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการผ่านจิตวิญญาณ ของคนในเมืองนครปฐม กอปอกับคริสตจักรได้เน้นการสร้างบุคลากรในคริสตจักรให้มี คุณภาพทุกด้าน พันธกิจคริสตจักรจีน มีนิมิตที่กว้างไกลและยิ่งใหญ่ขึ้น

          เปิดทําการ เวลา 10.00 – 11.15 น. ในวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้ผู้เลื่อมใสศรัทธา นมัสการพระเจ้าและฟังคําสอนของพระเจ้า ไม่เน้นการกราบไหว้ บูชา