share line share line

 

แบบรายงานทำเนียบวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนา

อาเภอ แม่วาง

……………..

. ชื่อวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม     อุทยานธรรมแดนพุทธเกษตร

(๑) เจ้าอาวาส / ประธานสงฆ์               พระอาจารย์บุญเรือง ศรีคำก๋อง.

(๒) สถานที่ตั้ง    ๕๓๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่           

โทร. ๐๙๒- ๒๗๔๙๐๘๘

(๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

- สอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ,บาลี,นักธรรม

- จัดอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

(๔) ภาพถ่ายวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม