share line share line

     วัด(พระธาตุ)ตลุกหิน เป็นวัดที่มีบริเวณโดยรอบร่มรื่น เงียบสงบ ล้อมรอบด้วยสวนมะม่วงซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจของชาวตำบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และ ต้นไม้น้อยใหญ่อย่างสวยงามเหมาะแก่
การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ซึ่งมี พระครูพิเศษสมาธิวัตร เจ้าอาวาสวัด (พระธาตุ) ตลุกหิน 
เป็นวิปัสสนาจารย์ มีแนวการฝึกอบรม  หรือสอนเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติ
ปัฏฐานสูตร  หรือสอนการฝึกสมาธิ-วิปัสสนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔  คือ โดยใช้สติพิจารณา
รู้เท่าทันเรื่อง กาย เวทนา จิต และสภาวธรรม การปฏิบัติก็จะให้แนวทางพื้นฐานด้านสมถะแล้วให้
เชื่อมต่อวิธีปฏิบัติด้านวิปัสสนาภาวนา เป็นการปลูกศรัทธาไปสู่ปริยัติศึกษา เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติ 
จัดสรรให้เกิดเป็นองค์ความรู้ทางปฏิเวธ แม้นจะมีสภาวจิตที่แตกต่าง แต่แนวทางก็ให้เดินตามแนว
สติปัฏฐานเป็นหลัก