share line share line

-

แบบรายงานทำเนียบวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนา

จังหวัดพังงา

*******************

๑. ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม   วัดมาตุณาราม

          (๑)  เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์  พระครูสัจจญาณประยุต

          (๒) สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑  ตำบลกระโสม  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๓๐

                 โทร.๐๘๔๐๕๙๖๕๙๒

          (๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

                   การจัดการสอนปฏิบัติกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตร

          (๔) ภาพถ่ายวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม

 

            (๕)  https://goo.gl/maps/BDaxMSVYtGC2