share line share line

1. เปิดสอน “ธรรมศึกษา” ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก มี ครู ผู้สอนทั้งพระภิกษุ และฆราวาสที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรธรรมศึกษาของแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งมี 3 ภาค ได้แก่ (1) ภาควิชาบังคับทางพระพุทธศาสนา (2) ภาควิชาเลือก มีการสอนเสริมวิชาสามัญ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้นและวิชาเลือกพิเศษตามความสนใจ เช่น ดนตรีไทย รำไทย ทำดอกไม้ประดิษฐ์ ศิลปะ ฯลฯ และ (3) ภาคกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา กิจกรรมทางสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ฯลฯ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2.จัดกิจกรรมทางสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความจงรักภักดี จัดกิจกรรมจิตอาสาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านศาสนา ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด้านการรักษา สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปัญญาและมีความสุข และมีความสมานฉันท์สามัคคีภายในชุมชน

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา รวมถึงการขยายผลและพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม