share line share line

-
  •  ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม   วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
  •  เจ้าอาวาส/  ประธานสงฆ์  พระครูฐาปนกิจวิธาน
  • สถานที่ตั้ง         หมู่ ๑๐   บ้านเมืองหนอง    ตำบลแม่สาว   อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์   ๐๙๓-๒๑๙๐๒๙๑

  • กิจกรรมที่สอน และปฏิบัติ

 สอนนั่งสมาธิ  เดินจงกรม   ปฏิบัติธรรม สอนวิปัสสนา

  • แผนที่ตั้งของวัด