share line share lineชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม.......วัดห้วยยาง….
เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์
ชื่อ พระครูสุกิจกาญจนากร  ฉายา อินทปญฺโญ
นามสกุล สุดยอด     

กิจกรรมที่สอนและการปฏิบัติธรรม
  ระยะเวลาของหลักสูตร
  - 1 วัน 1 คืน  
  - 3 วัน 2 คืน  
  - 9 วัน 8 คืน
  แนวการสอน/ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
  - แบบบริกรรม ยุบหนอ – พองหนอ

ข้อมูลเพิ่มเติม