รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ขอเชิญชวนศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมศาสนาผ่านทางสถานีโทรทัศน์เเละออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)
     สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสด ณ วัดยานนาวา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 5 HD1 สถานีโทรทัศน์Thai TV Global Network (TGN) และออนไลน์ทาง Facebook Live เพจ TV5HD1 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ วัดยานนาวา (WBTV) ตั้งแต่เวลา 22.30 – 00.15 น. ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564