วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการศาสนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมด้วย 
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม