แบบประเมิน

พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

      

 

แบบประเมิน

พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง