ความเป็นมา

      พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระบรมอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว โทณพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน เพื่อให้อัญเชิญกลับไปยังดินแดนของตน ได้แก่

๑. พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงนำไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. กษัตริย์ลิจฉวี ทรงนำไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี
๓. กษัตริย์ศากยะ ทรงนำไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัสดุ์
๔. กษัตริย์ถูลี ทรงนำไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองอัลลกัปปะ
๕. กษัตริย์โกลิยะ ทรงนำไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองรามคาม
๖. พราหมณ์เวฏฐทีปกะ นำไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองเวฏฐทีปกะ
๗. กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวา ทรงก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่เมืองปาวา
๘. กษัตริย์มัลละแห่งเมืองกุสินารา ทรงนำไปก่อบรรจุไว้ที่เมืองกุสินารา

      นอกจากนั้น พระสถูปที่สร้างขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุอีก ๒ แห่ง คือ กษัตริย์โมริยะ ทรงก่อพระสถูปบรรจุพุทธสรีรางคารไว้ที่เมืองปิปผลิวัน โทณพราหมณ์ ก่อพระสถูปบรรจุทะนานทองซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่เมืองกุสินารา

การค้นพบพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสอง เมืองสาญจี รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย

      ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ (ค.ศ.๑๘๕๑) นักโบราณคดีชาวอังกฤษ คือ อะเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม (Alexander Cunningham) และ กัปตัน เฟรดริก เมซี (Captain Fredrick Maisey) ได้ขุดสำรวจสถูปที่เมืองสาญจี ใกล้เมืองโภปาล (Bhopal) ที่ใจกลางของสถูป ได้พบหีบหินทราย ๒ ใบ แต่ละใบมีผอบบรรจุชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์

      ฝาหีบศิลาทางทิศใต้ มีจารึกอักษรพราหมีว่า: 𑀲𑀭𑀺𑀧𑀼𑀢𑀲 "สาริปุตส" = (พระธาตุ) ของพระสารีบุตร
      ฝาหีบศิลาทางทิศเหนือ มีจารึกอักษรพราหมีว่า: 𑀫𑀳𑀸𑀫𑁄𑀕𑀮𑀸𑀦𑀲"มหาโมคลานส" = (พระธาตุ) ของพระมหาโมคคัลลานะยืนยันว่าเป็นพระธาตุของสองพระอัครสาวก

กำหนดการ

🌟 เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ 🕤 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน

🗓️ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 🌟 พิธีอัญเชิญจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

🔸เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ 🗓️ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

🗓️ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ 🌟 พิธีอัญเชิญไปยังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

🔸เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ 🗓️ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗

🗓️ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ 🌟 พิธีอัญเชิญไปยัง วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

🔸เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ 🗓️ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

🗓️ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ 🌟 พิธีอัญเชิญไปยัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

🔸เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ 🗓️ ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

วิดีทัศน์

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รัฐบาลเชิญชวนศาสนิกชนรวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย 🙏 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 🌎 และ 3 ภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่

รูปภาพ
Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
    print 'Iteration ' + i;
    deck.shuffle();
    i++;
}


print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';