share line share line

-

แบบรายงานทำเนียบวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนา

อำเภอ แม่วาง

……………..

. ชื่อวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม     วัดถ้ำดอยโตน

(๑) เจ้าอาวาส / ประธานสงฆ์      พระอธิการนาวี ปิยทสฺสี

(๒) สถานที่ตั้ง    ๑๒๘ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัด เชียงใหม่

โทร. ๐๘๔- ๕๓๐๐๗๕๕

(๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

- สอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ,บาลี,นักธรรม

- จัดอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

(๔) ภาพถ่ายวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม