share line share line

ชื่อศาสนสถาน : วัดร่องเสือเต้น

พิกัดนำทางสถานที่ตั้ง : วัดร่องเสือเต้น

ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ

ในอดีตที่ตั้งของวัดเป็นวัดร้าง มีเศษซากอิฐโบราณสถาน ต่อมาชาวบ้านมีความคิดริเริ่มจะสร้างวัด เนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้น ไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า บ้านเรือนยังมีไม่มากนัก แต่มีสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมา จึงเรียกบริเวณนี้ต่อ ๆ กันมาว่า ร่องเสือเต้น รวมถึงหมู่บ้านก็เรียกว่า บ้านร่องเสือเต้น[1] เมื่อชาวบ้านได้บูรณะวัดร้างจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดร่องเสือเต้น" ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558[2]

จุดเด่น

จุดเด่นของวัด คือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จักในนาม สล่านก ซึ่งเป็นศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วิหารเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี วิหารใช้สีน้ำเงินตัดกับสีทอง ด้านหน้าวิหารมีพญานาคตัวใหญ่ 2 ตัว อยู่คู่กัน ซึ่งเป็นศิลปะที่สล่านก ได้นำเอารูปแบบผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นำมาประยุกต์ ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งสีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้ รวมทั้งบริเวณพระเศียรก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหลังวิหารมีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติสูงเทียบเท่ากับวิหารตัดกับสีน้ำเงินฟ้าสลับทอง[3] วัดมีองค์พระธาตุที่ได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระธาตุสูง 20 เมตร มีนามว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์[4]

 

อ้างอิง

[1] "วัดร่องเสือเต้น". มิวเซียมไทยแลนด์.

[2] "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดเชียงราย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

[3] "ยลความงาม "วัดร่องเสือเต้น" วัดสีน้ำเงินสุดวิจิตรคู่เมืองเชียงราย". ผู้จัดการออนไลน์.

[4] "วัดร่องเสือเต้น เชียงราย วิจิตรตระการตาแห่งพุทธศิลป์ไทย". กระปุก.

ที่มา : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/วัดร่องเสือเต้น