share line share line

มัสยิดดารุ้ลมุตตากีนเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 อาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดี่ยว มุงสังกะสี กันไม้ไผ่สาน
โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายกิ้ม บุตรสมัน วากัฟที่ดินเนื่้อที่ประมาณ 4.2 ไร่ ซึ่่งแต่เดิมบ้านนาทุ่งกลางมีชื่อว่า "บ้านช่องคับ"
ต่อมาได้เป็นเป็นชื่อ "บ้านนาทุ่งกลาง" ในปี พ.ศ.2527 ซึ่งแต่เดิมผู้คนในหมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง
เป็นคนที่เป็นสัปปุรุษบ้านปากคลอง หมู่ที่ี 3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่่ ต่อมาเมื่อมีการขยายที่ทำกิน คนหมู่ที่ 3
บ้านปากคลองได้เริ่มสร้างที่่อยู่ ณ.บ้านนาทุ่งกลาง และจำนวนผู้อยู่อาศัยครบจำนวนสามารถละหมาดวันศุกร์ได้
จึงได้มีการก่อสร้างมัสยิดบ้านนาทุ่งกลางในปี พ.ศ.2512

โดยมีอีหม่ามท่านแรกคือ ฮัจญีก้าหรีม บุตรสมัน อยู่ในตำแหน่งประมาณ 2 ปี เพราะในตอนนั้นผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างมัสยิดคือฮัจญีกิ้ม บุตรสมัน
ซึ่งเป็นพี่ชายยังคงไปกลับทำหน้าที่อีหม่ามบ้านปากคลองอยู่ ภายหลังจากได้มีการคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่อีหม่ามประจำมัสยิดบ้านปากคลอง ฮัจญีกิ้ม
บุตรสมันจึงขึ้นมาทำหน้าที่อีหม่ามมัสยิดเต็มตัวในประมาณปี พ.ศ.2514 และท่านทำหน้าที่อีหม่ามประจำมัสยิดจนถึงปี พ.ศ. 2547
ด้วยปัญหาด้านสุขภาพท่านจึงออกจากตำแหน่งโดยแต่งตั้งฮัจญีก้าหรีม บุตรสมัน น้องชายให้ทำหน้าที่อีหม่ามแทนตนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
ซึ่งฮัจญีก้าหรีม บุตรสมัน อยู่ในตำแหน่งถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ท่านได้เสียชีวิต โดยในระหว่างตำแหน่งอีหม่ามว่างลง
ฮัจญีกิ้ม บุตรสมัน พี่ชาย ได้ทำหน้าที่อีหม่ามรักษาการอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ได้มีการแต่งตั้งอีหม่ามท่านใหม่
ซึ่งพี่น้องสัปปุรุษในหมู่บ้านมอบหมายให้ ฮัจญีบูสมาน สมันบุตร ทำหน้าที่อีหม่ามคนปัจจุบัน


อาคารมัสยิดหลังปัจจุบัน ได้มีการเริ่มก่อสร้างขึ้นใหม่ราวปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากอาคารมัสยิดหลังเก่าทรุดโทรม
และคับแคบไม่สามารถรองรับจำนวนพี่น้องสัปปุรุษที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีดขั้นเดี่ยว
และมีการต่อเติมและตกแต่งเป็นระยะตามกำลัง ซึ่งโดมมัสยิดได้เริ่มก่อสร้างในราวปี พ.ศ. 2547

ที่มา: http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0138.html