share line share line

-

๑. ชื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรม วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

          (๑.๑) เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ พระภาวนาธรรมาภิรัช

๒. สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          โทรศัพท์ 0๕๓7๘๖๒๐

๓. กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

          สอนวิปัสสนาและศึกษาพระอภิธรรม

๔. แผนที่ตั้งของวัด