share line share line

-

๑. ชื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรม วัดแม่อีด

          (๑.๑) เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ พระครูปลัดรัฐกร สนฺตจิตฺโต

๒. สถานที่ตั้ง เลขที่519 หมู่ 6 เชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

          โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๗๖๕๐๙๖๙

๓. กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

          สอนวิปัสสนาและศึกษาพระอภิธรรม

๔. แผนที่ตั้งของวัด