share line share line

-
  • ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม  สํานักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต

  • ประธานสงฆ์ / รักษาการ หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต ,พระสุรชัย  ถาวโร  (๐๙๘-๗๘๕๓๘๐๙)

  • สถานที่ตั้ง  ต.แม่สาว อำเภอ แม่อาย เชียงใหม่ 50280

  • กิจกรรมที่สอน และปฏิบัติ

                   เจริญสมาธิขึ้นพื้นฐานขึ้นไป เดินจงกรม ปฏิบัติธรรม อบรม/แสดงธรรม วิปัสสนา  ทุกวัน

  • แผนที่ตั้งของวัด