share line share line

-

 ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม   วัดพระธาตุแสงรุ้ง

 เจ้าอาวาส/  ประธานสงฆ์  พระสินชัย    อินทโชโต

สถานที่ตั้ง     ๑๘๔    หมู่ ๑๔   บ้านแม่เมืองน้อย    ตำบลแม่นาวาง   อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์   ๐๖๓-๑๐๕๓๘๙๓

กิจกรรมที่สอน และปฏิบัติ

 สอนนั่งสมาธิ  เดินจงกรม   ปฏิบัติธรรม สอนวิปัสสนา   เทศนาธรรม

 ถ่ายสถานที่ปฏิบัติธรรม  วัดพระธาตุแสงรุ้ง

แผนที่ตั้งของวัด