share line share line

-

๒.ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม ............วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง..............................

(๑) เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ .............พระราชวิสุทธิญาณ...................................................................

(๒) สถานที่ตั้ง ...วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์ ...๐๘๕-๖๑๖๙๗๕๐....

สำนักงานวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง เบอร์โทร 053-862678 , 053-297736 , 053-862722 

    (๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าดาราภิรมย์ ทางวัดได้เปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านที่สนใจ สามารถติดต่อทางสำนักงานวัด เบอร์โทร 053-862678, 053-297736,053-862722 ช่วงเวลา 09.00น-16.00น

ให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่าได้แก่อะไรบ้าง เกิดที่ไหน เกิดเมื่อไร เมื่อเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดตามมาอีก จะกำหนดตรงไหน จึงจะถูกขันธ์ ๕ เมื่อกำหนดถูกแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเป็นต้น นอกจากนี้ก็ต้องเรียนให้รู้เรื่องในอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ แล้วฝึกปฏิบัติ

ฝึกสมาธิ หรือการเจริญกรรมฐานมี 2 แบบ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน
๓.๑. สมถภาวนา หรือ สมถกรรมฐาน คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ ได้แก่ หลักหรือวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจ หรือการทำจิตใจให้เป็นสมาธิความมั่นคงนั่นเอง

๓.๒. วิปัสสนาภาวนา หรือ วิปัสสนากรรมฐาน คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็น
จริง ได้แก่ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในรูปนาม ขันธ์
5 ว่าเป็น
สภาวะที่ไม่เที่ยง(อนิจจัง) เป็นทุกข์ ทนได้ยาก (ทุกขัง) เป็นสภาวะที่ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เราเขา
บังคับบัญชาไม่ได้ (อนัตตา) เรียกว่า วิปัสสนา