share line share line

-

๓. ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม   วัดคมนียเขต

          (๑) เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์   พระครูพิพัฒน์คมนียเขต

          (๒) สถานที่ตั้ง    ๙๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   

               โทร. ๐๘๑๖๗๖๑๖๘๒

          (๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

                   - งานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุ

                   - งานปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ (ธีพรามห์)

                   - โครงการบรรพชาสมาเณรภาคฤดูร้อน

          (๔) ภาพถ่ายวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม

 

          (๕) แผนที่ตั้งของวัด

                         https://goo.gl/maps/PmADFScCaTE2