share line share line

แบบรายงานทำเนียบวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

----------------------------------------

๑. ชื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรม  วัดป่าถ้ำวัว  ตำบลห้วยผา  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    (๑) เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์   พระครูวิมลภาวนานุศาสน์  เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว   

    (๒) สถานที่ตั้ง บ้านแม่สุริยะ  ตำบลห้วยผา  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         โทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๘๒ ๑๑๖๘

    (๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

 

วัดป่าถ้ำวัวเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แต่อย่างใด ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย เมตตาธรรม สำหรับการสอนปฏิบัติธรรม จะเน้นที่การกำหนดจิต รู้สติ แต่บางคนที่ถนัดในการทำสมาธิในรูปแบบอื่นๆก็ไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่อย่างใดแล้วแต่ความสมัครใจในประเทศในแถบเอเชียบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน จะนำพนักงานของบริษัท เดินทางมาในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ มาปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงานให้แก่องค์กรก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวขอไทยและเดินทางกลับประเทศ โดยผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น เล็งเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ที่จะส่งผลให้งานของบริษัท สำเร็จได้โดยง่าย

                   ๓.๑ วิปัสสนากรรมฐาน  (นั่งสมาธิ  เดินจงกลม  นอนสมาธิ)

                   ๓.๒ ทำวัตรเช้า  ทำวัตรเย็น

                    ๓.๓ ธรรมเทศนา 

    (๔) ภาพถ่ายวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม(จำนวน  ๕  รูป)

    (๕) แผนที่ตั้งของวัด

ระยะทาง ๓๗ กิโล จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เส้นทางไปอำเภอปาย บรรยากาศภายในวัด สะอาด สว่าง สงบ มีลำธารไหลผ่าน พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ พร้อมที่พักที่ปลอดภัย อาหารมังสวิรัตที่สะอาดถูกสุขอนามัย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปลีกวิเวก หนีความวุ่นวายของสังคมโลก มาพึ่งใบบุญแห่งธรรมะของพระพุทธองค์ สำหรับการเข้าปฏิบัติธรรม เพียงท่านเตรียมชุดสีขาวสะอาดไปเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายในการมาปฏิบัติ