share line share line

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
     การฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน ๕
     การทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ
     ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์
     บำเพ็ญกุศลรักษาศีล  เจริญสมาธิภาวนาทุกวัน
     สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า - เย็น