share line share line

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
    สอนการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔
    เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ตลอดปี
    ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เช่น มาฆบูชา วิชาบูชา อาสาฬหบูชา
    ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมายุ