share line share line

1. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เช่น การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สงกรานต์ หรือวันสำคัญทางศาสนา

4. การขยายผลและพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม