share line share line

ไม่พบข้อมูลพิกัด

กิจกรรมปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา

- การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน แนวมหาสติปัฏฐาน 4 เช่น

    1.นั่งยกมือ

    2.การเดิน

    3.การยืน

    4.นอนสีหไสยาสน์