share line share line

ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม.......วัดท่าเสด็จ….
เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์
ชื่อ พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์      ฉายา เขมจาโร
นามสกุล อินทนขิตจุ้ย   

กฎเกณฑ์สำหรับผู้เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรม ณ สำนักวัดท่าเสด็จ

ตารางเวลา
03.00 น. ตื่นจากการนอน
03.30 น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
06.00 น. ออกรับบิณฑบาต
08.00 น. รับภัตตาหาร
16.00 น. ทำความสะอาดลานบริเวณวัด
17.00 น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
19.30 น. ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ประชุมธรรม
21.00 น. พักผ่อนจำวัดได้