share line share line

-

๓. ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

    (๑) ชื่อเจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ พระธรรมปริยัติมุนี

    (๒) สถานที่ตั้ง เลขที่ 156  ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000

         โทรศัพท์ : 038 515 142

    (๓) กิจกรรมที่สอนปฏิบัติธรรม

         ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรม ทำสมาธิวิปัสสนา และถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์