share line share line

ประวัติความเป็นมา  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออก  อยู่ห่างทางใต้จากจุดแม่น้ำแคว ๒ แควไหลมาบรรจบกันประมาณ  ๑๐  เส้น  ตำบลที่ตั้งวัดอยู่เดิมเรียกว่า ตำบลปากแพรก ที่เรียก ดังกล่าว เนื่องจากแพรกแห่งลำน้ำทั้งสองคือแควไทรโยค (แควน้อย) กับแควศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่) ไหลมาบรรจบรวมเป็นสายเดียวกัน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง   จึงเรียกตำบลนี้ว่า ตำบลปากแพรกมาแต่โบราณ

สิ่งสำคัญในศาสนสถาน    พระอุโบสถ / ศาลาการเปรียญ / ศาลาทรงไทย

กิจกรรมที่ดำเนินการ    อบรมศีลธรรมให้กับเยาวชน ( ค่ายพุทธบุตร ) /เปิดโรงเรียนพุทธศาส