share line share line

"วัดคฤหบดี" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ อยู่เลขที่ 952 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ 15 ไร่

เป็นวัดที่พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุล "ภมรมนตรี" เป็นผู้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2367

แต่เดิมนั้นพระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) มีบ้านอยู่ริมฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา เหนือบ้านปูน ตำบลบางพลัด (แขวงบางยี่ขันปัจจุบัน) ได้ถวายตัวเข้ารับราชการตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 2 (บ้านเดิมคือ บริเวณวัดคฤหบดีทุกวันนี้)


ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ได้โปรดตั้งนายภู่จางวางเป็นพระยาราชมนตรีบริรักษ์ จางวางมหาดเล็ก และได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นว่าการพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้านที่พระศรีสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) อาศัยอยู่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของท่าพระ (ท่าช้างวังหลัง) ให้พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ได้อยู่อาศัยใหม่ 

พระยาราชมนตรีฯ จึงได้ยกบ้านเดิมของท่านให้สร้างเป็นวัด และนำความน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระองค์ได้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง พร้อมกับพระราชทานนามว่า "วัดคฤหบดี" และได้พระราชทานพระแซกคำ ไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถด้วย


ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดคฤหบดีครั้งใหญ่ ทำให้อาคารเสนาสนะต่างๆ มีสภาพถาวรมั่นคงเป็นที่พอพระราชหฤทัย และได้พระราชทานตราประจำรัชกาลพระองค์ประดิษฐานไว้จนกระทั่งบัดนี้

สถานที่ตั้งของวัดคฤหบดี อยู่ในชุมชนใหญ่ ติดถนนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกประกอบกับวัดมีสถานที่สำคัญและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อแซกคำ ที่มีประชาชนเข้ามากราบไหว้สักการะขอพร ทำให้มีผู้คนเข้ามาภายในวัดเป็นจำนวนมาก

แม้ว่าภายในบริเวณวัดคฤหบดีจะมีพื้นที่กว้างพอสมควร แต่มีการจัดสร้างเป็นถาวรวัตถุเพื่อประโยชน์ในทางสาธารณะ เช่น โรงเรียนวัดคฤหบดี เป็นต้น

บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่นจากต้น ไม้ใหญ่ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ 

บริเวณด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ตามซอกมุมของวัดและใต้พุ่มไม้ มีคนนำเศษกระดาษและถุงพลาสติกไปทิ้งไว้ แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ถ้าปล่อยไว้นานวันคงดูไม่จืดแน่

ดังนั้น จึงขอฝากผู้ที่ดูแลความสะอาดช่วยจัดการให้เรียบร้อย รวมทั้งผู้ที่นำขยะไปแอบทิ้งไว้ ควรมีจิตสำนึก ในการนำเก็บไปทิ้งถังขยะด้วย

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdPVEkyTURrMU1nPT0=§ionid=TURNd053PT0=&day=TWpBd09TMHdPUzB5Tmc9PQ==