share line share line

ที่นี่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกของไทย สรางด้วยศิลปะแบบโกธิกจำลองแบบมาจากโบสถ์ Notre dame ในประเทศฝรั่งเศส ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์

ที่ตั้ง : ริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่จันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ที่มาข้อมูล Travel.trueid.net  / ข้อมูลเพิ่มเติม (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี) อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล