share line share line

-

๑. ชื่อ/สถานที่ปฏิบัติธรรม     วัดป่านานาชาติ

          (๑) เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์   พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี)

          (๒) สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ ๗ บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๑๐

          โทรศัพท์  ๐๘-๙๙๔๙-๔๕๕๙

          (๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ  แนวปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ วัดมีกุฏิที่พักแยกต่างหากระหว่างชาย (อุบาสก) และหญิง (อุบาสิกา) สำหรับผู้ที่พักระยะสั้นก็พักศาลารวม แต่ผู้ที่พักอยู่ระยะเวลานานก็จะได้อยู่กุฏิแยกเป็นส่วนตัว