share line share line

วัดลานแซะ
เจ้าอาวาส  พระครูศาสนกิจจาทร  โชติปาโล

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
   - จัดกิจกรรมการเข้าค่ายตลอดทั้งปี เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 
     (ทั้งภายในจังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด)
   - โครงการลานธรรมลานวิถีไทย
   - จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี