share line share line

ประวัติความเป็นมา

มัสยิดบ้านอ่าวลึกน้อยเดิมๆไม่ได้ตั้งอยู่สถานที่ปัจจุบัน หลังแรกตั้งอยู่บ้านตก เรียกว่า บ้านในบ้าน เริ่มย้ายมาตั้งมัสยิดในสภาพที่ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2500 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งมีนายม่าโหรบ บุตรเหล่ เป็นอิหม่าม และได้ขึ้นทะเบียนมัสยิด ในปี 2492

ต่อมาในปี 2505 ฮัจญีดล ประดล ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามในขณะนั้น ต่อมาในปี 2509 นายอุหมาก บุตรเหล่ ก็ได้ดำรงตำแหน่ง ก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่าม ในช่วงเวลาที่นายอุหมาก บุตรเหล่ เป็นอิหม่ามได้เปลี่ยนแปลงอาคารไม้เป็นคอนกรีต ในปี 2531 โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี สามารถใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจได้ตามประสงค์

ต่อมาได้เปลี่ยนอิหม่ามเป็นฮัจญีสอาด หมันการ และได้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ได้จัดซื้อที่ดินให้เป็นของมัสยิดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดบ้านอ่าวลึกน้อย เป็นเนื้อที่ประมาณ 3 งาน และได้ปรับปรุงมัสยิดหลังปัจจุบันในการสร้างโดม และหออาซาน และได้สร้างกำแพงบริเวณในเขตมัสยิด

ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2557 มัสยิดได้มีการจัดซื้อที่ดินวากัฟ ประมาณเนื้อที่ 1 ไร่เศษ และได้สร้างโรงครัวของมัสยิด และในวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2558 มัสยิดได้จัดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และหารายได้เพื่อบูรณะสถานที่ทำการคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านอ่าวลึกน้อย

ที่มา: http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0025.html