share line share line

กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย

1. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

3. การอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

4. การขยายศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ร่วมการจัดกิจกรรม พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)
 

กิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

     1. เปิดสอน “ธรรมศึกษา” ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก มีครูผู้สอนทั้งพระภิกษุ และฆราวาสที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรธรรมศึกษาของแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งมี 3 ภาค ได้แก่ (1) ภาควิชาบังคับทางพระพุทธศาสนา (2) ภาควิชาเลือก มีการสอนเสริมวิชาสามัญ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ    เป็นต้น และวิชาเลือกพิเศษตามความสนใจ เช่น ดนตรีไทย รำไทย ทำดอกไม้ประดิษฐ์ ศิลปะ ฯลฯ และ (3) ภาคกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา กิจกรรมทางสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ฯลฯ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     2. จัดกิจกรรมทางสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความจงรักภักดี จัดกิจกรรมจิตอาสาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านศาสนา ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการรักษา สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปัญญาและมีความสุข และมีความสมานฉันท์สามัคคีภายในชุมชน