share line share line

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ 
       - ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดมาจาก วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
       - ระยะเวลาในการปฏิบัติ สำหรับ คฤหัสถ์ ทุกๆวันพระ สำหรับพระภิกษุ ทุกๆเย็น 
       - จำนวนผู้ปฏิบัติ 80 รูป/คน