องค์การทางศาสนา

ศาสนา ชื่อองค์การ
ศาสนาพุทธองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ศาสนาพุทธพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสนาพุทธยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสนาพุทธเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรี
ศาสนาคริสต์สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สสท.) (Catholic Bishops’ Conference of Thailand)
ศาสนาคริสต์สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ศาสนาคริสต์สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ศาสนาคริสต์มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention)
ศาสนาคริสต์มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย (Seventh-Day Adventist of Thailand)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครู
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสมาคมฮินดูสมาช
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสมาคมฮินดูธรรมสภา
ศาสนาซิกข์สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
ศาสนาซิกข์สมาคมนามธารีสังคัต


** กดที่ชื่อองค์การ เพื่อดูรายละเอียด **

 

องค์การทางศาสนา

ศาสนา ชื่อสถานที่
ศาสนาพุทธองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ศาสนาพุทธพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสนาพุทธยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสนาพุทธเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรี
ศาสนาคริสต์สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สสท.) (Catholic Bishops’ Conference of Thailand)
ศาสนาคริสต์สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ศาสนาคริสต์สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ศาสนาคริสต์มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention)
ศาสนาคริสต์มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย (Seventh-Day Adventist of Thailand)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครู
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสมาคมฮินดูสมาช
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสมาคมฮินดูธรรมสภา
ศาสนาซิกข์สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
ศาสนาซิกข์สมาคมนามธารีสังคัต


** กดที่ชื่อสถานที่ เพื่อดูรายละเอียด **