มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention) : ศาสนาคริสต์

ประวัติมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

สื่อมวลชนแบ๊บติสต์ เริ่มปี พ.ศ.2503 มีการทำสำเนาฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์เป็นพากย์ภาษาไทย และนำออกอากาศทางวิทยุเพื่อการประกาศ ต่อมาได้ทำรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ปี พ.ศ.2514 ก่อตั้งมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ส.ค.บ.) และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นจุดแห่งความร่วมมือระหว่างคริสตจักรทั้งหลาย ปี พ.ศ.2539 การตั้งองค์กรที่ชื่อว่า สหพันธ์แบ๊บติสต์ในประเทศไทย (Thailand Baptist Convention ต่อมาเป็น Thailand Baptist Fellowship) เป็นการร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนแบ๊บติสต์ อื่นๆอันประกอบด้วย ส.ค.บ. ภาคสิบสอง กะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ ลาหู่แบ๊บติสต์ ปี พ.ศ.2520 มีการก่อตั้งมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ มีผู้นำคนไทยเป็นคณะกรรมการร่วมกับมิชชันนารี โดยทางมูลนิธินี้เองที่ทำให้คณะแบ๊บติสต์ได้รับการรับรองให้เป็นองค์การย่อยทางคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ โดยกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2523 - 2532 เป็นช่วงที่คริสตจักรในคณะแบ๊บติสต์ ให้ความช่วยเหลือแบ๊บติสต์ได้ทุ่มเทเงินกว่าล้านดอลล่าห์สำหรับอาหาร และมีหลายคนในหมู่พวกเขาขณะนี้กำลังรับใช้งานของพระเจ้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ในช่วงนี้ มีการจัดอมรมผู้นำในชนบท เพื่อขยายงานคริสตจักรในชนบท มีการเริ่มงานใหม่ในหมู่ชาวเขาในจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2533 - 2542 ในช่วงเวลานี้สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ได้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบและควบคุมสถาบันของแบ๊บติสต์มากขึ้นเป็นลำดับ และมุ่งประสานงานในหมู่คริสตจักรทั้งหลายในแบ๊บติสต์ ให้ร่วมใจกันในการทำพันธกิจในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น งานสังคมสงเคราะห์ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้อย่างเด่นชัด ได้แก่ โรงพยาบาลคริสเตียนแบ๊บติสต์บางคล้า พันธกิจศูนย์แสงเดือน พันธกิจเรือนจำคริสเตียนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ นอกจากหน่วยงานเหล่านี้แล้ว คริสตจักรต่างๆ ในสังกัดคริสตจักรแบ๊บติสต์ ทำพันธกิจด้านพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ตามความเห็นของคริสตจักร ไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัด จะศึกษาและทำการสงเคราะห์เพื่อชุมชนของตน โรงพยาบาลคริสเตียนแบ๊บติสต์บางคล้า โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า มุ่งเน้นการประกาศพระกิตติคุณควบคู่กับการรักษาพยาบาล เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ในระยะ 40 ปี ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของคนไทยในภาคตะวันออก และเกิดคริสตจักรคริสเตียนแบ๊บติสต์หลายแห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด นครนายก จันทบุรี และสระแก้ว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตระหนักถึงนโยบายและเป้าหมายว่า เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือชาวไทยทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ การรักษาพยาบาลที่นี่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวไทยในภาคตะวันออก ไม่เพียงรักษาพยาบาลยังมีกลุ่มเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ได้รับฟังพระกิตติคุณ และมีความสนใจ 

นอกจากงานด้านเยี่ยมเยียนผู้ป่วยแล้ว ทางโรงพยาบาลบางคล้า ยังได้พัฒนาบุคลากรที่จะมาช่วยงานพยาบาล โดยมีการให้ทุนแก่นักศึกษาคริสเตียนพยาบาล เมื่อศึกษาสำเร็จสามารถมารับงานพยาบาลได้ ทั้งนี้เพราะมีความต้องการแพทย์และพยาบาลอย่างมาก สำหรับงานสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของประเทศ เช่น ในปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากปี พ.ศ.2539 เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความลำบากมากขึ้น โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้าก็ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว จำนวนคนไข้ลดลงประมาณ 20% ประกอบกับขาดบุคลากร จนในที่สุดโรงพยาบาลได้ประสานงานกับมิชชั่นแบ๊บติสต์และคริสตจักรท้องถิ่นได้ออกทำคลีนิกเคลื่อนที่โดยเฉพาะจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน นำโดยคณะแพทย์ พยาบาลออกหน่วยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วย เหลือคริสตจักรในงานสงเคราะห์ชุมชนในภาคตะวันออกมากขึ้น ต่อมาได้เปิดสถานพยาบาลคริสเตียนเชียงกลาง จังหวัดน่าน งานนี้นายแพทย์ จอห์น โอเวน กิ๊บสัน ซึ่งเดิมเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลบางคล้า ท่านได้ตระหนักถึงความต้องการด้านการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นที่ห่างไกลออกไป จึงตั้งสถานพยาบาลคริสเตียนเชียงกลางขึ้นเพื่อ สำแดงถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชาวไทยในภาคตะวันออก

โครงสร้างองค์การ

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ มีโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

การบริหารจัดการ
มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ได้ดำเนินกิจการตามระเบียบข้อบังคับที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิต่อทางราชการ โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานกิจการต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ได้พิจารณามอบหมายให้สหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประสานงานตอบสนองต่องานด้านศาสนา พร้อมทั้งดูแลสมาชิก (คริสตจักรและสถาบันต่างๆ) ของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ให้ดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนาให้ถูกต้อง และสอดคล้องต่อระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ และนโยบายของกรมการศาสนา
สถาบันในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ดูแลโดย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ส.ค.บ.) ได้แก่
1. ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ กสศ.
2. โรงเรียนคริสต์ศาสนาแบ๊บติสต์
3. คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคล้า
4. สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร
5. สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา
6. พันธกิจเรือนจำคริสเตียนในประเทศไทย
7. โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม
8. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีแสงเดือนบางคล้า
9. สุสานมูลนิธิคริสตจักร คณะแบ๊บติสต์

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention) เลขที่ 90 (อาคารสุเมธ) ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.baptist-tbc.com/


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
 

องค์การทางศาสนา

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention) : ศาสนาคริสต์

ประวัติมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

สื่อมวลชนแบ๊บติสต์ เริ่มปี พ.ศ.2503 มีการทำสำเนาฟิล์มภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์เป็นพากย์ภาษาไทย และนำออกอากาศทางวิทยุเพื่อการประกาศ ต่อมาได้ทำรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ปี พ.ศ.2514 ก่อตั้งมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ส.ค.บ.) และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นจุดแห่งความร่วมมือระหว่างคริสตจักรทั้งหลาย ปี พ.ศ.2539 การตั้งองค์กรที่ชื่อว่า สหพันธ์แบ๊บติสต์ในประเทศไทย (Thailand Baptist Convention ต่อมาเป็น Thailand Baptist Fellowship) เป็นการร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนแบ๊บติสต์ อื่นๆอันประกอบด้วย ส.ค.บ. ภาคสิบสอง กะเหรี่ยงแบ๊บติสต์ ลาหู่แบ๊บติสต์ ปี พ.ศ.2520 มีการก่อตั้งมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ มีผู้นำคนไทยเป็นคณะกรรมการร่วมกับมิชชันนารี โดยทางมูลนิธินี้เองที่ทำให้คณะแบ๊บติสต์ได้รับการรับรองให้เป็นองค์การย่อยทางคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ โดยกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2523 - 2532 เป็นช่วงที่คริสตจักรในคณะแบ๊บติสต์ ให้ความช่วยเหลือแบ๊บติสต์ได้ทุ่มเทเงินกว่าล้านดอลล่าห์สำหรับอาหาร และมีหลายคนในหมู่พวกเขาขณะนี้กำลังรับใช้งานของพระเจ้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ในช่วงนี้ มีการจัดอมรมผู้นำในชนบท เพื่อขยายงานคริสตจักรในชนบท มีการเริ่มงานใหม่ในหมู่ชาวเขาในจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2533 - 2542 ในช่วงเวลานี้สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ได้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบและควบคุมสถาบันของแบ๊บติสต์มากขึ้นเป็นลำดับ และมุ่งประสานงานในหมู่คริสตจักรทั้งหลายในแบ๊บติสต์ ให้ร่วมใจกันในการทำพันธกิจในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น งานสังคมสงเคราะห์ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้อย่างเด่นชัด ได้แก่ โรงพยาบาลคริสเตียนแบ๊บติสต์บางคล้า พันธกิจศูนย์แสงเดือน พันธกิจเรือนจำคริสเตียนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ นอกจากหน่วยงานเหล่านี้แล้ว คริสตจักรต่างๆ ในสังกัดคริสตจักรแบ๊บติสต์ ทำพันธกิจด้านพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ตามความเห็นของคริสตจักร ไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัด จะศึกษาและทำการสงเคราะห์เพื่อชุมชนของตน โรงพยาบาลคริสเตียนแบ๊บติสต์บางคล้า โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า มุ่งเน้นการประกาศพระกิตติคุณควบคู่กับการรักษาพยาบาล เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ในระยะ 40 ปี ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของคนไทยในภาคตะวันออก และเกิดคริสตจักรคริสเตียนแบ๊บติสต์หลายแห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด นครนายก จันทบุรี และสระแก้ว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลตระหนักถึงนโยบายและเป้าหมายว่า เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือชาวไทยทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ การรักษาพยาบาลที่นี่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวไทยในภาคตะวันออก ไม่เพียงรักษาพยาบาลยังมีกลุ่มเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ได้รับฟังพระกิตติคุณ และมีความสนใจ 

นอกจากงานด้านเยี่ยมเยียนผู้ป่วยแล้ว ทางโรงพยาบาลบางคล้า ยังได้พัฒนาบุคลากรที่จะมาช่วยงานพยาบาล โดยมีการให้ทุนแก่นักศึกษาคริสเตียนพยาบาล เมื่อศึกษาสำเร็จสามารถมารับงานพยาบาลได้ ทั้งนี้เพราะมีความต้องการแพทย์และพยาบาลอย่างมาก สำหรับงานสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของประเทศ เช่น ในปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากปี พ.ศ.2539 เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความลำบากมากขึ้น โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้าก็ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว จำนวนคนไข้ลดลงประมาณ 20% ประกอบกับขาดบุคลากร จนในที่สุดโรงพยาบาลได้ประสานงานกับมิชชั่นแบ๊บติสต์และคริสตจักรท้องถิ่นได้ออกทำคลีนิกเคลื่อนที่โดยเฉพาะจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน นำโดยคณะแพทย์ พยาบาลออกหน่วยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วย เหลือคริสตจักรในงานสงเคราะห์ชุมชนในภาคตะวันออกมากขึ้น ต่อมาได้เปิดสถานพยาบาลคริสเตียนเชียงกลาง จังหวัดน่าน งานนี้นายแพทย์ จอห์น โอเวน กิ๊บสัน ซึ่งเดิมเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลบางคล้า ท่านได้ตระหนักถึงความต้องการด้านการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นที่ห่างไกลออกไป จึงตั้งสถานพยาบาลคริสเตียนเชียงกลางขึ้นเพื่อ สำแดงถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชาวไทยในภาคตะวันออก

โครงสร้างองค์การ

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ มีโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

การบริหารจัดการ
มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ได้ดำเนินกิจการตามระเบียบข้อบังคับที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิต่อทางราชการ โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานกิจการต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ได้พิจารณามอบหมายให้สหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประสานงานตอบสนองต่องานด้านศาสนา พร้อมทั้งดูแลสมาชิก (คริสตจักรและสถาบันต่างๆ) ของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ให้ดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนาให้ถูกต้อง และสอดคล้องต่อระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ และนโยบายของกรมการศาสนา
สถาบันในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ดูแลโดย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (ส.ค.บ.) ได้แก่
1. ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ กสศ.
2. โรงเรียนคริสต์ศาสนาแบ๊บติสต์
3. คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคล้า
4. สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร
5. สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา
6. พันธกิจเรือนจำคริสเตียนในประเทศไทย
7. โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม
8. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีแสงเดือนบางคล้า
9. สุสานมูลนิธิคริสตจักร คณะแบ๊บติสต์

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ (Thailand Baptist Convention) เลขที่ 90 (อาคารสุเมธ) ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.baptist-tbc.com/


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล