สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย : ศาสนาคริสต์

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (สคท.) (The Evangelical Fellowship of Thailand)

ประวัติ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 จากการประชุมพบปะกันของผู้นำองค์การมิชชันนารีและผู้นำคริสตจักรไทย ซึ่งมิได้สังกัดอยู่กับสภาคริสตจักรฯ และกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มอีแวนเจลลิคอล (Evangelical) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง “The Evangelical Fellowship of Thailand” โดยกรมศาสนาให้การรับรองสหพันธกิจคริสเตียน หรือสหสัมพันธกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเป็นองค์การทางศาสนา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2512 เป็นองค์กรที่ 3 ของศาสนาคริสต์ ต่อจากจาก คาทอลิก และ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อว่า “สคท.” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Evangelical Fellowship of Thailand” ในเวลาต่อมา โดยภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรทางคริสต์ศาสนาแล้ว สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจึงเปิดรับสมาชิกเข้าในสังกัด โดยมีสมาชิก 4 ประเภท คือ องค์การมิชชันนารีจากต่างประเทศ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ (ซึ่งต่อมาให้เรียกเป็นประเภทเดียวคือ สมาชิกประเภทองค์กร) สมาชิกที่เป็นคริสตจักร และสมาชิกรายบุคคล
คณะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารี อไลแอนซ์ (ซี.เอ็ม.เอ) เป็นคณะมิชชันนารีแรกที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2472 (ค.ศ.1929) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะ ซี.เอ็ม.เอ. ได้ร่วมงานกันคริสตจักรพระกิตติคุณ ตั้งโรงพยาบาลโรคเรื้อนที่ขอนแก่นในปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1981) คณะ ซี.เอ็ม.เอ.ร่วมกับองค์การโอเวอร์ซีมิชชันนารีเฟลโลชิพ ตั้งศูนย์ศึกษาพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ Bangkok Bible College ในปีพ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) เพื่อฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ต่อมาในปีพ.ศ.2518 (ค.ศ.1975)ได้เริ่มหลักสูตรในระดับปริญญาโทและได้จัดตั้งเป็นสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพและเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเป็น Bangkok Bible College & Seminary (บี.บี.ซี.เอส.) และยังมีคณะอื่นๆ อีกหลายคณะที่แจ้งชื่อคริสตจักรไว้ในทะเบียน ของ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของธรรมนูญ คือ ส่งเสริมการประสานงานและร่วมมือขององค์การสมาชิก ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา การผลิตและการใช้สื่อมวลชน การสังคมสงเคราะห์โดยสมาชิกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทองค์การ และประเภท คริสตจักร โดยสมาชิกประเภทคริสตจักร แบ่งย่อยออกเป็นคริสตจักรแม่ และคริสตจักรลูก ส่วนสมาชิกประเภทองค์การแยกตามพันธกิจได้ 8 ประเภท คือ 1) ด้านการประกาศเพื่อตั้งคริสตจักร 2) ด้านการประกาศ และร่วมรับใช้คริสตจักร 3) ด้านสังคมสงเคราะห์ 4) ด้านวรรณกรรม 5) ด้านวิทยุโทรทัศน์ 6) ด้านการศึกษา 7) ด้านการแพทย์ 8) ด้านการประกาศและสังคมสงเคราะห์
ปัจจุบัน มีสมาชิกที่เป็นมิสชันนารี 800 ท่าน มีคริสตจักรในสังกัด 1,200 แห่งและมีสมาชิกประมาณ 100,000 คน มีองค์กรในสังกัด 110 คณะ สำนักงานศูนย์กลางตั้งอยู่ที่เลขที่ 64/1 ถนนรามคำแหง ซอย 22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ดังนี้
ก. ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน
ข. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ค. ส่งเสริมความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
ง. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
จ. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์

โครงสร้างองค์การ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานติดตามงาน ดังนี้

การบริหารจัดการ

บุคคลสำคัญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศจ.ดร. วีรชัย โกแวร์ คณะกรรมการอำนวยการ
2 ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข คณะกรรมการอำนวยการ
3 ศจ.คำสิงห์ รวมวงศ์ เลขานุการกรรมการ/นายทะเบียนสมาชิก สคท<.
4 ศจ. สมนึก มนตรีเลิศรัศมี เหรัญญิก
5 ศจ.ดร. วัลลภา วิศวสุขมงคล ดูแลพันธกิจสังคมและประสานงานราชการ
6 ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ ดูแลพันธกิจภาคกรุงเทพปริมณฑล
7 ศจ.อาดุลย์ สุรินทร์ ดูแลพันธกิจภาคกลางตอนบน
8 Mr.Malcolm Gray ดูแลพันธกิจภาคกลางตอนล่าง
9 ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน ดูแลพันธกิจภาคเหนือตอนบน
10 ศจ.คัมภีร์ รองหานาม ดูและพันธกิจภาคเหนือตอนล่าง
11 ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช ดูแลพันธกิจภาคตะวันออก
12 ศจ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์ ดูแลพันธกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 ศจ. แสวง กุสาวดี ดูแลพันธกิจภาคใต้ตอนบน
14 ศจ.ทองดี ใจไหว ดูแลพันธกิจภาคใต้ตอนล่าง
15 ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
16 ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย เลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
17 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
18 ศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
19 นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
20 ทนายความ ประสิทธิ์ มังคลา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
21 ศจ.สมพร ศิริกลการ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
22 ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
23 ศจ.ดร. เศียร บัวเกตุ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
24 ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.

สถานที่ตั้งและการติดต่อ ที่ตั้ง : สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เลขที่ 64/1 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2318-8235-7
โทรสาร : 0-2318-3861-2
เว็บไซต์ : http://eft.or.th/index.php


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
 

องค์การทางศาสนา

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย : ศาสนาคริสต์

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (สคท.) (The Evangelical Fellowship of Thailand)

ประวัติ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 จากการประชุมพบปะกันของผู้นำองค์การมิชชันนารีและผู้นำคริสตจักรไทย ซึ่งมิได้สังกัดอยู่กับสภาคริสตจักรฯ และกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มอีแวนเจลลิคอล (Evangelical) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง “The Evangelical Fellowship of Thailand” โดยกรมศาสนาให้การรับรองสหพันธกิจคริสเตียน หรือสหสัมพันธกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเป็นองค์การทางศาสนา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2512 เป็นองค์กรที่ 3 ของศาสนาคริสต์ ต่อจากจาก คาทอลิก และ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อว่า “สคท.” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Evangelical Fellowship of Thailand” ในเวลาต่อมา โดยภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรทางคริสต์ศาสนาแล้ว สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจึงเปิดรับสมาชิกเข้าในสังกัด โดยมีสมาชิก 4 ประเภท คือ องค์การมิชชันนารีจากต่างประเทศ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ (ซึ่งต่อมาให้เรียกเป็นประเภทเดียวคือ สมาชิกประเภทองค์กร) สมาชิกที่เป็นคริสตจักร และสมาชิกรายบุคคล
คณะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารี อไลแอนซ์ (ซี.เอ็ม.เอ) เป็นคณะมิชชันนารีแรกที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2472 (ค.ศ.1929) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะ ซี.เอ็ม.เอ. ได้ร่วมงานกันคริสตจักรพระกิตติคุณ ตั้งโรงพยาบาลโรคเรื้อนที่ขอนแก่นในปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1981) คณะ ซี.เอ็ม.เอ.ร่วมกับองค์การโอเวอร์ซีมิชชันนารีเฟลโลชิพ ตั้งศูนย์ศึกษาพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ Bangkok Bible College ในปีพ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) เพื่อฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ต่อมาในปีพ.ศ.2518 (ค.ศ.1975)ได้เริ่มหลักสูตรในระดับปริญญาโทและได้จัดตั้งเป็นสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพและเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเป็น Bangkok Bible College & Seminary (บี.บี.ซี.เอส.) และยังมีคณะอื่นๆ อีกหลายคณะที่แจ้งชื่อคริสตจักรไว้ในทะเบียน ของ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของธรรมนูญ คือ ส่งเสริมการประสานงานและร่วมมือขององค์การสมาชิก ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา การผลิตและการใช้สื่อมวลชน การสังคมสงเคราะห์โดยสมาชิกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทองค์การ และประเภท คริสตจักร โดยสมาชิกประเภทคริสตจักร แบ่งย่อยออกเป็นคริสตจักรแม่ และคริสตจักรลูก ส่วนสมาชิกประเภทองค์การแยกตามพันธกิจได้ 8 ประเภท คือ 1) ด้านการประกาศเพื่อตั้งคริสตจักร 2) ด้านการประกาศ และร่วมรับใช้คริสตจักร 3) ด้านสังคมสงเคราะห์ 4) ด้านวรรณกรรม 5) ด้านวิทยุโทรทัศน์ 6) ด้านการศึกษา 7) ด้านการแพทย์ 8) ด้านการประกาศและสังคมสงเคราะห์
ปัจจุบัน มีสมาชิกที่เป็นมิสชันนารี 800 ท่าน มีคริสตจักรในสังกัด 1,200 แห่งและมีสมาชิกประมาณ 100,000 คน มีองค์กรในสังกัด 110 คณะ สำนักงานศูนย์กลางตั้งอยู่ที่เลขที่ 64/1 ถนนรามคำแหง ซอย 22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ดังนี้
ก. ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน
ข. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ค. ส่งเสริมความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
ง. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
จ. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์

โครงสร้างองค์การ
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานติดตามงาน ดังนี้

การบริหารจัดการ

บุคคลสำคัญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศจ.ดร. วีรชัย โกแวร์ คณะกรรมการอำนวยการ
2 ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข คณะกรรมการอำนวยการ
3 ศจ.คำสิงห์ รวมวงศ์ เลขานุการกรรมการ/นายทะเบียนสมาชิก สคท<.
4 ศจ. สมนึก มนตรีเลิศรัศมี เหรัญญิก
5 ศจ.ดร. วัลลภา วิศวสุขมงคล ดูแลพันธกิจสังคมและประสานงานราชการ
6 ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ ดูแลพันธกิจภาคกรุงเทพปริมณฑล
7 ศจ.อาดุลย์ สุรินทร์ ดูแลพันธกิจภาคกลางตอนบน
8 Mr.Malcolm Gray ดูแลพันธกิจภาคกลางตอนล่าง
9 ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน ดูแลพันธกิจภาคเหนือตอนบน
10 ศจ.คัมภีร์ รองหานาม ดูและพันธกิจภาคเหนือตอนล่าง
11 ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช ดูแลพันธกิจภาคตะวันออก
12 ศจ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์ ดูแลพันธกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 ศจ. แสวง กุสาวดี ดูแลพันธกิจภาคใต้ตอนบน
14 ศจ.ทองดี ใจไหว ดูแลพันธกิจภาคใต้ตอนล่าง
15 ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
16 ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย เลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
17 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
18 ศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
19 นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
20 ทนายความ ประสิทธิ์ มังคลา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
21 ศจ.สมพร ศิริกลการ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
22 ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
23 ศจ.ดร. เศียร บัวเกตุ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
24 ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.

สถานที่ตั้งและการติดต่อ ที่ตั้ง : สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เลขที่ 64/1 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2318-8235-7
โทรสาร : 0-2318-3861-2
เว็บไซต์ : http://eft.or.th/index.php


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล