สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สสท.) (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) : ศาสนาคริสต์

ประวัติของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้เข้ามาเผยแพร่และปฏิบัติงานต่างๆ ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 450 ปี กิจการพระศาสนาได้เจริญพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ และมีประชาชนที่เลื่อมใสและนับถือศาสนานี้อยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เพื่อความสะดวกและเพื่อความก้าวหน้าในกิจการต่างๆ ของพระศาสนา จะสามารถดำเนินไปด้วยดีและเรียบร้อย จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันตามดำริของที่ประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1965 ที่เชิญชวนบรรดาบิช็อป ซึ่งเป็นประมุขของแต่ละสังฆมณฑลในประเทศใดประเทศหนึ่ง ให้รวมกลุ่มกันในรูปแบบของสภา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันของบรรดาประมุขทั้งแปดของสังฆมณฑลในประเทศไทยขึ้น โดยเรียกว่า “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย” (สสท.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Catholic Bishops’ Conference of Thailand ชื่อย่อ CBCT คำที่ใช้เป็นทางการใช้ว่า “ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย”

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงเป็นสภาอันมั่นคงที่ตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) ในปี ค.ศ. 1965  ซึ่งบรรดาบิช็อปมารวมกลุ่มปรึกษาหารือ และร่วมมือกันในการดูแลอภิบาลคริสตชน เผยแผ่ศาสนา และปฏิบัติงานกิจการทางศาสนา ได้แก่ ด้านศาสนา การศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม การสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสุขภาพอนามัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขสำหรับบรรดาคริสตชนและเพื่อนพี่น้องชาวไทย สภาประมุขฯ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นองค์การพิเศษทางศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการศาสนาได้ขอให้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” มาเป็น “สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” โดยออกหนังสือรับรองให้เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512  (ค.ศ. 1969) ในสมัยพันเอก ปิ่น มุทุกันท์ เป็นอธิบดี ขณะนั้นสำนักงานทำการตั้งอยู่ที่อาคารแพร่ธรรม ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพมหานคร ต่อมามีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึ้น  จึงทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้มอบอาคาร 2 หลังตั้งอยู่ที่ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ใกล้กับสำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าที่เดิม และสามารถรองรับหน่วยงานต่างๆ ของสภาฯ ได้ทั้งหมด ให้เป็นสำนักงานของสภาประมุขฯ

ดังนั้น ในปี ค.ศ.1996 สภาประมุขฯ จึงได้เริ่มย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยอาคารเลขที่ 122-122/1 เป็นอาคารทำการของสำนักงานโคเออร์และสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และอาคารเลขที่ 122/6-7 เป็นอาคารทำการของสำนักเลขาธิการสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ  ต่อมาในปี ค.ศ.2002 คณะกรรมการบริหารงานของสภาฯ ได้มีดำริที่จะให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสภาประมุขฯ ได้มาอยู่รวมกัน พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จึงได้มอบอาคารสำนักงานซึ่งเดิมเป็นโพลีคลินิก เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ 10 ชั้น ให้กับสภาประมุขฯ และในปี ค.ศ. 2003 ทุกหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของสภาประมุขฯ จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายในอาคารสำนักงานเลขที่ 122/11 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยคณะทำงานในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยแผนภูมิโครงสร้างองค์การของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการ
1. วิสัยทัศน์ ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตาม และประกาศพระเยซูคริสตเจ้า
2. พันธกิจ พระศาสนจักรในประเทศไทย มุ่งอุทิศฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันมิตรกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้
3. ภารกิจในการบริหารงาน ภารกิจงานขององค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภายใต้การปกครองดูแลของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศาสนา ด้านการศึกษาอบรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมในด้านสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล ด้านการแพทย์ อนามัยและสาธารณสุข และด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- ด้านการศาสนา  มีการดำเนินงานดังนี้
    - เผยแพร่ศาสนา และดูแลอภิบาล อบรมสั่งสอนคริสตชนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา
    - ให้บริการด้านการศาสนา และพิธีกรรม แก่คริสตชนและผู้เลื่อมใสศรัทธา
    - จัดสร้างศาสนสถาน วัดและสำนักสอนศาสนาในที่ต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน เป็นสถานที่ให้การอบรมและเป็นที่พักอาศัย
    - อบรมส่งเสริมให้มีนักบวชชายหญิงและผู้เผยแผ่ศาสนาเพื่อให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและรับผิดชอบในกิจการต่างๆของศาสนา กับดำรงศาสนาให้เจริญก้าวหน้า
    - ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับองค์การทางศาสนาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ด้านการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดำเนินงานดังนี้
    - จัดการและส่งเสริมการศึกษาภาคสามัญ วิสามัญ อาชีวะ ตลอดจนอุดมศึกษาและดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
    - จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
- ด้านการสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานดังนี้
    - ดำเนินการให้คริสตชนยึดมั่นและให้ความสำคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้บริการสังคมบนพื้นฐานเจตนารมณ์แห่งความรักและการรับใช้
    - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    - ให้ความช่วยเหลือและอุปการะผู้ประสบความยากลำบาก ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์     - ให้ความร่วมมือกับองค์การศาสนา และองค์การอื่นๆ ในด้านสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล     - ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย     - ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม - ด้านการแพทย์ อนามัยและสาธารณสุข มีการดำเนินงานดังนี้
    - ดำเนินกิจการโรงพยาบาล  สถานพยาบาล และหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่
    - บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดชั้น วรรณะ และศาสนา
    - ส่งเสริม และให้ความร่วมมือกับทางราชการในด้านการแพทย์ อนามัย และสาธารณสุข
- ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการดำเนินงานดังนี้
    - จัดให้มีสื่อสาร และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทางด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
สภาประมุขฯ ยึดถือการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้วแต่แรกเริ่ม และพยายามจะพัฒนาและขยายงานต่างๆ ดังกล่าวต่อไปตามกำลังความสามารถทั้งด้านบุคลากรและปัจจัย เพื่อประโยชน์สุขของศาสนิกชน  และร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบๆ ไป ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดานักบวชชาย-หญิง และฆราวาสทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ทำงานให้พระศาสนาด้วยความสมัครใจ ด้วยจิตศรัทธา และด้วยความอุทิศตัว เสียสละ

บุคคลสำคัญ บุคคลสำคัญของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยบิช็อป และคณะทำงาน 4 ส่วน ได้แก่ บิช็อปและเขตปกครองในประเทศไทย จำนวน 11 ท่าน บิช็อปกิตติคุณ จำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการดำเนินงานสภาประมุขฯ และคณะกรรมการสำนักงานสภาประมุขฯ จำนวน 9 ท่าน ดังตารางที่ 1 ถึง 4
ตารางที่ 1 บิช็อปและเขตศาสนปกครองในประเทศไทย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2 อาร์คบิช็อปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑล ท่าแร่ - หนองแสง
3 บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
4 บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
5 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่
6 บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
7 บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
8 บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมมณฑลอุบลราชธานี
9 บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
10 บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

ตารางที่ 2 บิช็อปกิตติคุณ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกษียณอายุ
2 บิช็อปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เกษียณอายุ
3 บิช็อปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เกษียณอายุ

ตารางที่ 3 คณะกรรมการดำเนินงานสภาประมุขฯ
เริ่ม 20 กันยายน ค.ศ. 2018 ถึง กันยายน ค.ศ. 20121

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
2 บิช็อปยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รองประธาน
3 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ
4 บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เหรัญญิก
5 บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา (ประธาน)
6 อาร์คบิช็อปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร (ประธาน)
7 บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และกฎหมายบ้านเมือง (ประธาน)
8 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน (ประธาน)
9 บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและ การศึกษาคาทอลิก (ประธาน)
10 บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา กรรมาธิการฝ่ายสังคม (CARITAS THAILAND)
11 บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล กรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม
12 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช คณะกรรมการฯ เพื่อพิธีกรรม
13 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตศาสนธรรม
14 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
15 บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
16 บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คณะกรรมการฯ เพื่อการธรรมทูต (ประธาน)
17 บิช็อปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ คณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา (ประธาน)
18 บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ คณะกรรมการฯ เพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ (ประธาน) คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม (ประธาน)
19 บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา
บิช็อปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
คณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคม
20 บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คณะกรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม
21 บิช็อป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คณะกรรมการฯ เพื่อสื่อมวลชน
22 บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
บิช็อปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
คณะกรรมการฯ เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 4 คณะกรรมการสำนักงานสภาประมุขฯ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
2 มงซินญอร์แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
3 ซิสเตอร์มารีอา วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักเลขาธิการ
4 บาทหลวงมีคาแอล วัชรินทร์ ต้นปรึกษา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย
5 บาทหลวงยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงบประมาณ
6 บาทหลวงเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
7 เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการธรรมทูต 
และการอบรมศึกษาคาทอลิก
8 บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสังคม
9 บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2681-3900
โทรสาร : 0-2681-5369 / 0-2681-5370
อีเมล์ : [email protected] / [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.cbct.net/2015/


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
 

องค์การทางศาสนา

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สสท.) (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) : ศาสนาคริสต์

ประวัติของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้เข้ามาเผยแพร่และปฏิบัติงานต่างๆ ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 450 ปี กิจการพระศาสนาได้เจริญพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ และมีประชาชนที่เลื่อมใสและนับถือศาสนานี้อยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เพื่อความสะดวกและเพื่อความก้าวหน้าในกิจการต่างๆ ของพระศาสนา จะสามารถดำเนินไปด้วยดีและเรียบร้อย จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันตามดำริของที่ประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1965 ที่เชิญชวนบรรดาบิช็อป ซึ่งเป็นประมุขของแต่ละสังฆมณฑลในประเทศใดประเทศหนึ่ง ให้รวมกลุ่มกันในรูปแบบของสภา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันของบรรดาประมุขทั้งแปดของสังฆมณฑลในประเทศไทยขึ้น โดยเรียกว่า “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย” (สสท.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Catholic Bishops’ Conference of Thailand ชื่อย่อ CBCT คำที่ใช้เป็นทางการใช้ว่า “ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย”

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จึงเป็นสภาอันมั่นคงที่ตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) ในปี ค.ศ. 1965  ซึ่งบรรดาบิช็อปมารวมกลุ่มปรึกษาหารือ และร่วมมือกันในการดูแลอภิบาลคริสตชน เผยแผ่ศาสนา และปฏิบัติงานกิจการทางศาสนา ได้แก่ ด้านศาสนา การศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม การสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสุขภาพอนามัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขสำหรับบรรดาคริสตชนและเพื่อนพี่น้องชาวไทย สภาประมุขฯ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นองค์การพิเศษทางศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการศาสนาได้ขอให้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” มาเป็น “สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” โดยออกหนังสือรับรองให้เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512  (ค.ศ. 1969) ในสมัยพันเอก ปิ่น มุทุกันท์ เป็นอธิบดี ขณะนั้นสำนักงานทำการตั้งอยู่ที่อาคารแพร่ธรรม ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพมหานคร ต่อมามีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึ้น  จึงทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้มอบอาคาร 2 หลังตั้งอยู่ที่ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ใกล้กับสำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าที่เดิม และสามารถรองรับหน่วยงานต่างๆ ของสภาฯ ได้ทั้งหมด ให้เป็นสำนักงานของสภาประมุขฯ

ดังนั้น ในปี ค.ศ.1996 สภาประมุขฯ จึงได้เริ่มย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยอาคารเลขที่ 122-122/1 เป็นอาคารทำการของสำนักงานโคเออร์และสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และอาคารเลขที่ 122/6-7 เป็นอาคารทำการของสำนักเลขาธิการสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ  ต่อมาในปี ค.ศ.2002 คณะกรรมการบริหารงานของสภาฯ ได้มีดำริที่จะให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสภาประมุขฯ ได้มาอยู่รวมกัน พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จึงได้มอบอาคารสำนักงานซึ่งเดิมเป็นโพลีคลินิก เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ 10 ชั้น ให้กับสภาประมุขฯ และในปี ค.ศ. 2003 ทุกหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของสภาประมุขฯ จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายในอาคารสำนักงานเลขที่ 122/11 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยคณะทำงานในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยแผนภูมิโครงสร้างองค์การของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการ
1. วิสัยทัศน์ ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตาม และประกาศพระเยซูคริสตเจ้า
2. พันธกิจ พระศาสนจักรในประเทศไทย มุ่งอุทิศฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันมิตรกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้
3. ภารกิจในการบริหารงาน ภารกิจงานขององค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภายใต้การปกครองดูแลของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศาสนา ด้านการศึกษาอบรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมในด้านสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล ด้านการแพทย์ อนามัยและสาธารณสุข และด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- ด้านการศาสนา  มีการดำเนินงานดังนี้
    - เผยแพร่ศาสนา และดูแลอภิบาล อบรมสั่งสอนคริสตชนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา
    - ให้บริการด้านการศาสนา และพิธีกรรม แก่คริสตชนและผู้เลื่อมใสศรัทธา
    - จัดสร้างศาสนสถาน วัดและสำนักสอนศาสนาในที่ต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน เป็นสถานที่ให้การอบรมและเป็นที่พักอาศัย
    - อบรมส่งเสริมให้มีนักบวชชายหญิงและผู้เผยแผ่ศาสนาเพื่อให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและรับผิดชอบในกิจการต่างๆของศาสนา กับดำรงศาสนาให้เจริญก้าวหน้า
    - ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับองค์การทางศาสนาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ด้านการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดำเนินงานดังนี้
    - จัดการและส่งเสริมการศึกษาภาคสามัญ วิสามัญ อาชีวะ ตลอดจนอุดมศึกษาและดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
    - จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
- ด้านการสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานดังนี้
    - ดำเนินการให้คริสตชนยึดมั่นและให้ความสำคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้บริการสังคมบนพื้นฐานเจตนารมณ์แห่งความรักและการรับใช้
    - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    - ให้ความช่วยเหลือและอุปการะผู้ประสบความยากลำบาก ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์     - ให้ความร่วมมือกับองค์การศาสนา และองค์การอื่นๆ ในด้านสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล     - ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย     - ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม - ด้านการแพทย์ อนามัยและสาธารณสุข มีการดำเนินงานดังนี้
    - ดำเนินกิจการโรงพยาบาล  สถานพยาบาล และหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่
    - บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดชั้น วรรณะ และศาสนา
    - ส่งเสริม และให้ความร่วมมือกับทางราชการในด้านการแพทย์ อนามัย และสาธารณสุข
- ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการดำเนินงานดังนี้
    - จัดให้มีสื่อสาร และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทางด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
สภาประมุขฯ ยึดถือการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้วแต่แรกเริ่ม และพยายามจะพัฒนาและขยายงานต่างๆ ดังกล่าวต่อไปตามกำลังความสามารถทั้งด้านบุคลากรและปัจจัย เพื่อประโยชน์สุขของศาสนิกชน  และร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบๆ ไป ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดานักบวชชาย-หญิง และฆราวาสทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ทำงานให้พระศาสนาด้วยความสมัครใจ ด้วยจิตศรัทธา และด้วยความอุทิศตัว เสียสละ

บุคคลสำคัญ บุคคลสำคัญของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยบิช็อป และคณะทำงาน 4 ส่วน ได้แก่ บิช็อปและเขตปกครองในประเทศไทย จำนวน 11 ท่าน บิช็อปกิตติคุณ จำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการดำเนินงานสภาประมุขฯ และคณะกรรมการสำนักงานสภาประมุขฯ จำนวน 9 ท่าน ดังตารางที่ 1 ถึง 4
ตารางที่ 1 บิช็อปและเขตศาสนปกครองในประเทศไทย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2 อาร์คบิช็อปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑล ท่าแร่ - หนองแสง
3 บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
4 บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
5 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่
6 บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
7 บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
8 บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมมณฑลอุบลราชธานี
9 บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
10 บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

ตารางที่ 2 บิช็อปกิตติคุณ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกษียณอายุ
2 บิช็อปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เกษียณอายุ
3 บิช็อปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เกษียณอายุ

ตารางที่ 3 คณะกรรมการดำเนินงานสภาประมุขฯ
เริ่ม 20 กันยายน ค.ศ. 2018 ถึง กันยายน ค.ศ. 20121

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
2 บิช็อปยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รองประธาน
3 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ
4 บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เหรัญญิก
5 บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา (ประธาน)
6 อาร์คบิช็อปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร (ประธาน)
7 บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และกฎหมายบ้านเมือง (ประธาน)
8 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน (ประธาน)
9 บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและ การศึกษาคาทอลิก (ประธาน)
10 บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา กรรมาธิการฝ่ายสังคม (CARITAS THAILAND)
11 บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล กรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม
12 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช คณะกรรมการฯ เพื่อพิธีกรรม
13 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตศาสนธรรม
14 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
15 บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
16 บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คณะกรรมการฯ เพื่อการธรรมทูต (ประธาน)
17 บิช็อปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ คณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา (ประธาน)
18 บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ คณะกรรมการฯ เพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ (ประธาน) คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม (ประธาน)
19 บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา
บิช็อปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
คณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคม
20 บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คณะกรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม
21 บิช็อป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คณะกรรมการฯ เพื่อสื่อมวลชน
22 บิช็อปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
บิช็อปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
คณะกรรมการฯ เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 4 คณะกรรมการสำนักงานสภาประมุขฯ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
2 มงซินญอร์แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
3 ซิสเตอร์มารีอา วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักเลขาธิการ
4 บาทหลวงมีคาแอล วัชรินทร์ ต้นปรึกษา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย
5 บาทหลวงยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงบประมาณ
6 บาทหลวงเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
7 เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการธรรมทูต 
และการอบรมศึกษาคาทอลิก
8 บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสังคม
9 บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2681-3900
โทรสาร : 0-2681-5369 / 0-2681-5370
อีเมล์ : [email protected] / [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.cbct.net/2015/


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล