ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ศาสนาพุทธ

ประวัติ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถแบ่งประวัติความเป็นมาออกเป็น 3 ยุค ดังนี้
(1) ยุคที่ 1 ก่อตั้งคณะยุวพุทธิกะ
ก. พ.ศ.2493 กลุ่มคนหนุ่มสาว นำโดยคุณบุญยง ว่องวานิช คุณเสถียร โพธินันทะ และคุณสุพจน์ แสงสมบูรณ์ จัดตั้งคณะยุวพุทธิกะขึ้น
ข. พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ค. พ.ศ.2508 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานที่ดินให้แก่สมาคม ซึ่งนายขวัญเอี่ยมอ่อง น้อมเกล้าฯ ถวาย
ง. พ.ศ.2525 จัดตั้งโรงเรียนยุวพุทธพิทยาในอาคารหลังแรกของสมาคม ซอยเพชรเกษม 54 เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ในเวลาต่อมา
(2) ยุคที่ 2 วิปัสสนากรรมฐาน
ก. พ.ศ.2526 อมรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริกรินชัย ในเวลาต่อมาได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนหญิง
ข. พ.ศ.2535 เปิด “อาคารสิกรินชัยริ” อาคารปฏิบัติธรรมหลังแรกของสมาคม ได้นำเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ขยายอย่างรวดเร็ว
ค. พ.ศ.2550 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติจากพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
(3) ยุคที่ 3 งานวิปัสสนากรรมฐานเชิงคุณภาพ
ก. พ.ศ.2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารธรรมนิเวศ
ข. พ.ศ.2552 สมาคมเพิ่มกิจกรรมสืบสานงานพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาและประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธ
ค. พ.ศ.2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา และโพชณังคปริตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง. พ.ศ.2556 จัดระบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริหารจัดการบัญชีการเงิน (Financial Model) ปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพวิทยากรของสมาคม
จ. พ.ศ.2557 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร “ภารกิจร้อยใจ สู่ร้อยปี” เพื่อวางแผนและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ฉ. พ.ศ.2558 – 2559 ปรับปรุงอัตลักษณ์และพัฒนาระบบงานสื่อสารสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่งานเผยแพร่ยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง

โครงสร้างองค์การ

 

การบริหารจัดการ
(1) วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ให้เกิดศรัทธาและปัญญาเพื่อนำหลักมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางต่อไป
(2) พันธกิจ
ก. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
ข. พัฒนาคุณภาพในการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ค. ขยายและพัฒนาวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาชน และสังคม ให้ทันต่อสมัยในหลายช่องทาง
ง. สร้างบุคลากรและเครือข่ายในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
จ. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาคม
(3) คติธรรมในการบริหารงานสมาคม
การไม่ถือตนเป็นใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ไต่ตรองพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ คิดถึงหลักประโยชน์ส่วนรวม นำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาประกอบพิจารณาทุกครั้ง ภูมิใจในการเป็นผู้เสียสละด้วยความมั่นคงและมั่นใจ

บุคคลสำคัญ
บุคคลสำคัญของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ กรรมการบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายมณเธียร ธนานาถ นายยกสมาคม
2 นายล้วนชาย  ว่องวานิช อุปนายกที่ คนที่ 2
3 รศ.ดร.วิไล   เทียนรุ่งโรจน์  หนุนภักดี อุปนกยก คนที่ 3 และประชาสัมพันธ์
4 นางสาวนฤชล  ศฤงคารศุกกุล อุปนายก  คนที่ 4
5 นายนพเก้า  ไชยะบุรินทร์ กรรมการ
6 นางเปรมวดี  อยู่หุ่น กรรมการ
7 นายเอนก  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์ดนัย  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ กรรมการ
9 นางนิภา  วรพันธ์ กรรมการและสาราณียกร
10 นายทัตสกล  ทองเลิศ กรรมการและปฏิคม
11 นายจิรายุ  แก้วพะเนาว์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
12 นางสาวชญาน์นันท์  สาครสกลพัฒน์ กรรมการและนายทะเบียน
13 นางสาวณรากาญจน์  ชาวนาผล กรรมการและสังคมสงเคราะห์
14 นางสาวศรีนิตย์  ว่องวานิช กรรมการและเหรัญญิก
15 นางสาวกาญจนา  กรัณยประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการ

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ 10610
โทรศัพท์ : 0-2455-2525
โทรสาร : 0-2413-3131
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.ybat.org


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
 

องค์การทางศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ศาสนาพุทธ

ประวัติ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถแบ่งประวัติความเป็นมาออกเป็น 3 ยุค ดังนี้
(1) ยุคที่ 1 ก่อตั้งคณะยุวพุทธิกะ
ก. พ.ศ.2493 กลุ่มคนหนุ่มสาว นำโดยคุณบุญยง ว่องวานิช คุณเสถียร โพธินันทะ และคุณสุพจน์ แสงสมบูรณ์ จัดตั้งคณะยุวพุทธิกะขึ้น
ข. พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ค. พ.ศ.2508 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานที่ดินให้แก่สมาคม ซึ่งนายขวัญเอี่ยมอ่อง น้อมเกล้าฯ ถวาย
ง. พ.ศ.2525 จัดตั้งโรงเรียนยุวพุทธพิทยาในอาคารหลังแรกของสมาคม ซอยเพชรเกษม 54 เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ในเวลาต่อมา
(2) ยุคที่ 2 วิปัสสนากรรมฐาน
ก. พ.ศ.2526 อมรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริกรินชัย ในเวลาต่อมาได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนหญิง
ข. พ.ศ.2535 เปิด “อาคารสิกรินชัยริ” อาคารปฏิบัติธรรมหลังแรกของสมาคม ได้นำเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นมาใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ขยายอย่างรวดเร็ว
ค. พ.ศ.2550 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติจากพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
(3) ยุคที่ 3 งานวิปัสสนากรรมฐานเชิงคุณภาพ
ก. พ.ศ.2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารธรรมนิเวศ
ข. พ.ศ.2552 สมาคมเพิ่มกิจกรรมสืบสานงานพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาและประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธ
ค. พ.ศ.2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา และโพชณังคปริตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง. พ.ศ.2556 จัดระบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริหารจัดการบัญชีการเงิน (Financial Model) ปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพวิทยากรของสมาคม
จ. พ.ศ.2557 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร “ภารกิจร้อยใจ สู่ร้อยปี” เพื่อวางแผนและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ฉ. พ.ศ.2558 – 2559 ปรับปรุงอัตลักษณ์และพัฒนาระบบงานสื่อสารสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่งานเผยแพร่ยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง

โครงสร้างองค์การ

 

การบริหารจัดการ
(1) วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ให้เกิดศรัทธาและปัญญาเพื่อนำหลักมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางต่อไป
(2) พันธกิจ
ก. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
ข. พัฒนาคุณภาพในการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ค. ขยายและพัฒนาวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาชน และสังคม ให้ทันต่อสมัยในหลายช่องทาง
ง. สร้างบุคลากรและเครือข่ายในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
จ. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาคม
(3) คติธรรมในการบริหารงานสมาคม
การไม่ถือตนเป็นใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ไต่ตรองพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ คิดถึงหลักประโยชน์ส่วนรวม นำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาประกอบพิจารณาทุกครั้ง ภูมิใจในการเป็นผู้เสียสละด้วยความมั่นคงและมั่นใจ

บุคคลสำคัญ
บุคคลสำคัญของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ กรรมการบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายมณเธียร ธนานาถ นายยกสมาคม
2 นายล้วนชาย  ว่องวานิช อุปนายกที่ คนที่ 2
3 รศ.ดร.วิไล   เทียนรุ่งโรจน์  หนุนภักดี อุปนกยก คนที่ 3 และประชาสัมพันธ์
4 นางสาวนฤชล  ศฤงคารศุกกุล อุปนายก  คนที่ 4
5 นายนพเก้า  ไชยะบุรินทร์ กรรมการ
6 นางเปรมวดี  อยู่หุ่น กรรมการ
7 นายเอนก  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์ดนัย  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ กรรมการ
9 นางนิภา  วรพันธ์ กรรมการและสาราณียกร
10 นายทัตสกล  ทองเลิศ กรรมการและปฏิคม
11 นายจิรายุ  แก้วพะเนาว์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
12 นางสาวชญาน์นันท์  สาครสกลพัฒน์ กรรมการและนายทะเบียน
13 นางสาวณรากาญจน์  ชาวนาผล กรรมการและสังคมสงเคราะห์
14 นางสาวศรีนิตย์  ว่องวานิช กรรมการและเหรัญญิก
15 นางสาวกาญจนา  กรัณยประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการ

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ 10610
โทรศัพท์ : 0-2455-2525
โทรสาร : 0-2413-3131
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.ybat.org


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล