พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ศาสนาพุทธ

ประวัติ
ประวัติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2476 ณ สามัคคยาจารย์สโมสรสถานกรุงเทพฯ โดย คณะพุทธมามกะ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
(1) หลวงวรพากย์พินิจ (เลขาธิการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในสมัยนั้น)
(2) หลวงสิริราชไมตรี พระราชธรรมนิเทศ
(3) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
(4) หลวงรณสิทธิ์พิชัย (อธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้น)
(5) พระราชธรรมนิเทศ (อธิบดีกรมธรรมการในสมัยนั้น)
ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
(1) เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ
(2) เพื่อศึกษา เผยแพร่ และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
(3) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
(4) เพื่อปฏิบัติการสาธารณกุศล และสังคมสงเคราะห์

โครงสร้างองค์กร

การบริหารจัดการ
การบริหารงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ดังนี้
(1) เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ
(2) เพื่อศึกษา เผยแพร่ และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา และพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์
(3) เพื่อเป็นตัวแทนองค์การพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
(4) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและสัมพันธภาพกับศาสนาอื่น
(5) เพื่อปฏิบัติการสาธารณกุศล และสวัสดิการสังคม

บุคคลสำคัญ
ประกอบด้วยนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 – ปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ตำแหน่งนายกพุทธสมาคม
1 พระราชธรรมนิเทศ พ.ศ.2476-2479
2 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ.ศ.2480-2492
3 พระยา ภะรตราชสุพิช พ.ศ.2493-2496
4 พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย พ.ศ.2497-2498
5 หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล พ.ศ.2499-2500
6 ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2501-2505
7 คุณปุ๋ย โรจนะบุรานนท์ พ.ศ.2506-2507
8 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2508-2515
9 หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ พ.ศ.2516-2517
10 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2518-2523
11 ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย พ.ศ.2524-2546
12 อาจารย์ ณัฐพัชร์(อำนวย) อินทุภูติ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2281-9563-4
โทรสาร : 0-2281-9564 กด 110, 0-2281-4275
เว็บไซต์ : www.batr.or.th


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
 

องค์การทางศาสนา

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ศาสนาพุทธ

ประวัติ
ประวัติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2476 ณ สามัคคยาจารย์สโมสรสถานกรุงเทพฯ โดย คณะพุทธมามกะ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
(1) หลวงวรพากย์พินิจ (เลขาธิการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในสมัยนั้น)
(2) หลวงสิริราชไมตรี พระราชธรรมนิเทศ
(3) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
(4) หลวงรณสิทธิ์พิชัย (อธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้น)
(5) พระราชธรรมนิเทศ (อธิบดีกรมธรรมการในสมัยนั้น)
ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
(1) เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ
(2) เพื่อศึกษา เผยแพร่ และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
(3) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
(4) เพื่อปฏิบัติการสาธารณกุศล และสังคมสงเคราะห์

โครงสร้างองค์กร

การบริหารจัดการ
การบริหารงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ดังนี้
(1) เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ
(2) เพื่อศึกษา เผยแพร่ และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา และพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์
(3) เพื่อเป็นตัวแทนองค์การพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
(4) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและสัมพันธภาพกับศาสนาอื่น
(5) เพื่อปฏิบัติการสาธารณกุศล และสวัสดิการสังคม

บุคคลสำคัญ
ประกอบด้วยนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 – ปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ตำแหน่งนายกพุทธสมาคม
1 พระราชธรรมนิเทศ พ.ศ.2476-2479
2 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ.ศ.2480-2492
3 พระยา ภะรตราชสุพิช พ.ศ.2493-2496
4 พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย พ.ศ.2497-2498
5 หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล พ.ศ.2499-2500
6 ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2501-2505
7 คุณปุ๋ย โรจนะบุรานนท์ พ.ศ.2506-2507
8 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2508-2515
9 หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ พ.ศ.2516-2517
10 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2518-2523
11 ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย พ.ศ.2524-2546
12 อาจารย์ ณัฐพัชร์(อำนวย) อินทุภูติ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ที่ตั้ง : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2281-9563-4
โทรสาร : 0-2281-9564 กด 110, 0-2281-4275
เว็บไซต์ : www.batr.or.th


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล