องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) : ศาสนาพุทธ

ประวัติองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)

นับแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดให้บรรดาศิษยานุษิตย์ของพระองค์ออกไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเป็นต้นมา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน กาลเวลาและสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปจนบันดาลให้เกิดความแตกต่างในทางปฏิบัติและความเข้าใจในพุทธธรรม จึงเกิดเป็นนิกายต่างๆขึ้นมา อาทิ เถรวาท มหายานหรือวัชรยานและอื่นๆ ซึ่งได้แพร่หลายจากทวีปเอเซียไปยังทวีปต่างๆ กระนั้นก็ดี สิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกมีเหมือนกันคือ พุทธศาสนิกชนล้วนมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว บรรดาคฤหัสถ์ในกาลก่อนจึงตระหนักในเรื่องนี้และเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาที่เหล่าพุทธศาสนิกชนควรจะมีเอกภาพและภราดรภาพเพื่อความวัฒนาถาวรและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ผู้ทรงความรู้ด้านบาลีชาวศรีลังกาผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันแนวความคิดนี้จนนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรระดับโลกคือท่าน ดร. มาลาลาเสเกรา องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ (ค.ศ.๑๙๕๐) ณ ศาสนสถานดาดาลา มาลิกาวา เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระทัณตธาตุ

เมื่อครั้งแรกเริ่มนั้นมีการตัดสินใจให้ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. อยู่ในประเทศเดียวกันกับที่ประธานขององค์การฯ พำนักอยู่ ดังนั้นเมื่อท่าน ดร.มาลาลาเสเกราซึ่งเป็นชาวศรีลังกาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคนแรกขององค์การฯ สำนักงานใหญ่แห่งแรกขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจึงตั้งอยู่ ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ภายหลังต่อมาอีก ๘ ปีนับจากการก่อตั้งขององค์การฯใน พ.ศ.๒๕๐๑ (ค.ศ.๑๙๕๘) ฯพณฯ อู จัน ทูน ชาวพม่าได้รับเลือกตั้งต่อจาก ดร.มาลาลาเสเกรา จึงได้มีการย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มาที่เมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๐๖ (ค.ศ.๑๙๖๓) ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นในประเทศพม่า ฯพณฯ อู จัน ทูนได้ขอร้องให้หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลซึ่งเป็นรองประธานองค์การฯในขณะนั้นให้รับช่วงในการดำเนินกิจการทั้งหมดขององค์การ พ.ส.ล. ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการเป็นประธานจนครบวาระ จึงทำให้หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ซึ่งเป็นชาวไทยคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานขององค์การ พ.ส.ล. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๖ (ค.ศ.๑๙๖๓) ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จึงได้ย้ายมาที่ กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ.๑๙๖๙) จึงได้มีมติให้ตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรในประเทศไทย ทั้งนี้ การก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนในมวลสมาชิกให้รักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัด
(2) เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมู่พุทธศาสนิกชน
(3) เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(4) จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
(5) ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสามัคคีกลมเกลียว และความผาสุกในมวลมนุษยชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

โครงสร้างองค์การ

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารของสำนักงานใหญ่ ที่คอยให้การปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ดังนี้
แผนภูมิโครงสร้างองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

การบริหารจัดการ

(1) ภารกิจหลักของของ พ.ส.ล. คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ปัจจุบันนี้ พ.ส.ล. มีศูนย์ภาคี ๑๘๙ แห่ง ใน ๕๐ ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ศูนย์ภาคีเหล่านี้คือองค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาของ พ.ส.ล. และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อจรรโลงและเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดสันติภาพและความสุขในมวลมนุษยชาติ หน้าที่ของ พ.ส.ล. คือ ให้แนวทางปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่และประสานงานกับศูนย์ภาคีต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ของ พ.ส.ล. จะจัดให้มีขึ้นทุก ๒ ปี โดยศูนย์ภาคีต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิจารณาออกมติต่างๆ ในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน โดยวิธีนี้ พ.ส.ล. คาดว่าจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและสามัคคีธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดไป
(2) การจัดองค์กรและแนวทางดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ พ.ส.ล. จึงมีการจัดองค์กรและแนวทางการดำเนินงานในธรรมนูญดังนี้
ก. การประชุมใหญ่ (General Conference) เป็นองค์กรสูงสุดที่กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการดำเนินงานขององค์การฯและศูนย์ภาคีทั่วโลก
ข. คณะกรรมการทั่วไป (General Council) เป็นองค์การบริหารซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินและกองทุนของ พ.ส.ล. นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อคัดสรรกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุมขององค์การต่างๆ ของ พ.ส.ล.
ค. คณะกรรมการบริหาร (Executive Council) เป็นองค์การที่ดูแลกำกับและให้คำแนะนำการบริหารงานของ พ.ส.ล. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ โดยมีประธาน พ.ส.ล. เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยทั่วไปจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกๆ ๖ เดือนเพื่อที่จะสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ พ.ส.ล.
ง. คณะกรรมการประจำ (Standing Committee) ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆตามที่คณะกรรมการทั่วไปจะมอบหมายให้ ในปัจจุบันมีคณะกรรมการประจำทั้งหมด ๑๑ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการด้านการเงิน ๒) คณะกรรมการด้านสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ การศึกษา วัฒนธรรมและศิลปะ ๓) คณะกรรมการด้านกิจกรรมธรรมฑูต ๔) คณะกรรมการด้านมนุษยธรรม ๕) คณะกรรมการด้านเอกภาพและสมานฉันท์ ๖) คณะกรรมการด้านเยาวชน ๗. คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ๘) คณะกรรมการด้านสตรี ๙) คณะกรรมการด้านปัญจศีลสมาทาน ๑๐) คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ๑๑) คณะกรรมการด้านศาสนสัมพันธ์
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (The World Fellowship of Buddhist Youth) ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐศรีลังกา เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการรักษาศีลและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสันติภาพและความสามัคคีในหมู่เยาวชน มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก (The World Buddhist University) ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นคว้าและการพัฒนา การฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกปฏิบัติจิตภาวนา และการพัฒนาการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ประสานงานองค์การยูเนสโกและหน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อประสานงานด้านกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา ๓ แห่งเพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้
ก. มูลนิธิอุปถัมภ์สงฆ์ของ พ.ส.ล. (The Foundation in Support of Foreign Buddhist Monks of the WFB) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศซึ่งมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ข. มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล (The Foundation for the Support of Buddhistic Knowledge Exchange Programme in Honour of H.M. King Bhumibol The Great) ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดำเนินงานหลักในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ค. มูลนิธิส่งเสริมกิจการของ พ.ส.ล. (The Foundation for the Support of the WFB Activities) ตั้งขึ้นเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ พ.ส.ล.

บุคคลสำคัญประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระอาจารย์ซิงหยุน ประธานกิตติมศักดิ์
2 นายแผน วรรณเมธี ประธาน
3 ดาโต๊ะ คู เลียง ฮัน รองประธานกิตติมศักดิ์
4 ดร. คิม อี จุง รองประธานกิตติมศักดิ์
5 พระติ๊ก ฟ๊อก ตัน รองประธาน
6 พระ ซิน เฉง รองประธาน
7 พระซิน ติง รองประธาน
8 พระ หมิง กวง รองประธาน
9 พระ ธรรมปาลาเวลา เฮลาเกดารา ดานาปาลา รองประธาน
10 พระ ดร.บาดัน ราฮูลา โพธิ รองประธาน
11 ท่านมาซามิชิ โชโดะ โคบายาชิ รองประธาน
12 พระ ชอยจิลจั๊บ ดัมบาจั๊บ รองประธาน
13 พระ จัง มุน รองประธาน
14 พระ โกดากาลานา เถโร กุนารัตนา (เชา ชู) รองประธาน
15 ดร. สตีเวน เอส. ดับบลิว. หวง รองประธาน
16 ดาโต๊ะ ตัน กิน ซุน รองประธาน
17 นาย พัดมา โจติ รองประธาน
18 นาย จาง วุน ยัง รองประธาน
19 นาย จากัท สุมาติปาลา รองประธาน
20 นาย พัลลภ ไทยอารี รองประธาน
21 นายปีเตอร์ ลี ประธานคณะกรรมาธิการ
22 ดร. บิกิรัน ปราสาด บารัว ประธานคณะกรรมาธิการ
23 นายกิม ซัน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการ
24 ท่านอิกุโกะ ฮิบิโน ประธานคณะกรรมาธิการ
25 นายเฮนรี่ เฮียน แดง จี พี ประธานคณะกรรมาธิการ
26 นายเด่นพงษ์ สุวรรณชัยรบ ประธานคณะกรรมาธิการ
27 นายแอนดี้ เค้าช์ ประธานคณะกรรมาธิการ
28 นางอัง ยี่ โฉ ประธานคณะกรรมาธิการ
29 ท่านเดิก ชอง ประธานคณะกรรมาธิการ
30 นายรัตนะ มาน ศากยะ ประธานคณะกรรมาธิการ
31 นางสาวโร ไป่ หลิง ประธานคณะกรรมาธิการ
32 นายพัลลภ ไทยอารี สำนักงานเลขาธิการ
33 นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ สำนักงานเลขาธิการ
34 ท่านคิม ซัน วู สำนักงานเลขาธิการ
35 พันเอกสุทัศ มาดูกัล สำนักงานเลขาธิการ
36 ท่าน เรียวโช่ โชจิ สำนักงานเลขาธิการ
37 พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ สำนักงานเลขาธิการ
38 นายแฟรงค์ คาเตอร์ สำนักงานเลขาธิการ
39 นายปรามาถา บารัว สำนักงานเลขาธิการ
40 นาย ฉวน บิล เชน สำนักงานเลขาธิการ
41 นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์ เหรัญญิกกิตติมศักดิ์
42 ท่านนอริมิตซุ มาซาโมโต ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.
43 พระติ๊ก เวียน ลี (ตัน ง๊อก โฮ) ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.
44 พระ วู ชิน ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.

กรรมการบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแผน วรรณเมธี (ประธาน) กรรมการบริหาร
2 พระ ปู่ เจิ้ง กรรมการบริหาร
3 ท่าน โยชิฮารุ โทมัตสุ กรรมการบริหาร
4 พระ ซูกั๊ก (คิม ชี วอน) กรรมการบริหาร
5 ดร.โยว เซียง ชู กรรมการบริหาร
6 นางคามิลเลีย ดาร์มาวัน กรรมการบริหาร
7 ดาโต๊ะ อัง ชู ฮง กรรมการบริหาร
8 นายจันทรา นิมาล วากิสต้า กรรมการบริหาร
9 นางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
10 นายพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) กรรมการบริหาร
11 นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์ (เหรัญญิก) กรรมการบริหาร

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

ที่ตั้ง : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เลขที่ 616 ในอุทยานเบญจสิริ ซอยสุขุมวิท 24 แยกซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-661-1284-7
โทรสาร : 0-2661-0555
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://wfbhq.org/th/


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
 

องค์การทางศาสนา

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) : ศาสนาพุทธ

ประวัติองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)

นับแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดให้บรรดาศิษยานุษิตย์ของพระองค์ออกไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเป็นต้นมา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน กาลเวลาและสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปจนบันดาลให้เกิดความแตกต่างในทางปฏิบัติและความเข้าใจในพุทธธรรม จึงเกิดเป็นนิกายต่างๆขึ้นมา อาทิ เถรวาท มหายานหรือวัชรยานและอื่นๆ ซึ่งได้แพร่หลายจากทวีปเอเซียไปยังทวีปต่างๆ กระนั้นก็ดี สิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกมีเหมือนกันคือ พุทธศาสนิกชนล้วนมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว บรรดาคฤหัสถ์ในกาลก่อนจึงตระหนักในเรื่องนี้และเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาที่เหล่าพุทธศาสนิกชนควรจะมีเอกภาพและภราดรภาพเพื่อความวัฒนาถาวรและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ผู้ทรงความรู้ด้านบาลีชาวศรีลังกาผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันแนวความคิดนี้จนนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรระดับโลกคือท่าน ดร. มาลาลาเสเกรา องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ (ค.ศ.๑๙๕๐) ณ ศาสนสถานดาดาลา มาลิกาวา เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระทัณตธาตุ

เมื่อครั้งแรกเริ่มนั้นมีการตัดสินใจให้ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. อยู่ในประเทศเดียวกันกับที่ประธานขององค์การฯ พำนักอยู่ ดังนั้นเมื่อท่าน ดร.มาลาลาเสเกราซึ่งเป็นชาวศรีลังกาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคนแรกขององค์การฯ สำนักงานใหญ่แห่งแรกขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจึงตั้งอยู่ ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ภายหลังต่อมาอีก ๘ ปีนับจากการก่อตั้งขององค์การฯใน พ.ศ.๒๕๐๑ (ค.ศ.๑๙๕๘) ฯพณฯ อู จัน ทูน ชาวพม่าได้รับเลือกตั้งต่อจาก ดร.มาลาลาเสเกรา จึงได้มีการย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มาที่เมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๐๖ (ค.ศ.๑๙๖๓) ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นในประเทศพม่า ฯพณฯ อู จัน ทูนได้ขอร้องให้หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลซึ่งเป็นรองประธานองค์การฯในขณะนั้นให้รับช่วงในการดำเนินกิจการทั้งหมดขององค์การ พ.ส.ล. ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการเป็นประธานจนครบวาระ จึงทำให้หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ซึ่งเป็นชาวไทยคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานขององค์การ พ.ส.ล. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๖ (ค.ศ.๑๙๖๓) ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จึงได้ย้ายมาที่ กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ.๑๙๖๙) จึงได้มีมติให้ตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรในประเทศไทย ทั้งนี้ การก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนในมวลสมาชิกให้รักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัด
(2) เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมู่พุทธศาสนิกชน
(3) เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(4) จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
(5) ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสามัคคีกลมเกลียว และความผาสุกในมวลมนุษยชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

โครงสร้างองค์การ

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารของสำนักงานใหญ่ ที่คอยให้การปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ดังนี้
แผนภูมิโครงสร้างองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

การบริหารจัดการ

(1) ภารกิจหลักของของ พ.ส.ล. คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ปัจจุบันนี้ พ.ส.ล. มีศูนย์ภาคี ๑๘๙ แห่ง ใน ๕๐ ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ศูนย์ภาคีเหล่านี้คือองค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาของ พ.ส.ล. และดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อจรรโลงและเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดสันติภาพและความสุขในมวลมนุษยชาติ หน้าที่ของ พ.ส.ล. คือ ให้แนวทางปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่และประสานงานกับศูนย์ภาคีต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ของ พ.ส.ล. จะจัดให้มีขึ้นทุก ๒ ปี โดยศูนย์ภาคีต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิจารณาออกมติต่างๆ ในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน โดยวิธีนี้ พ.ส.ล. คาดว่าจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและสามัคคีธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดไป
(2) การจัดองค์กรและแนวทางดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ พ.ส.ล. จึงมีการจัดองค์กรและแนวทางการดำเนินงานในธรรมนูญดังนี้
ก. การประชุมใหญ่ (General Conference) เป็นองค์กรสูงสุดที่กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในการดำเนินงานขององค์การฯและศูนย์ภาคีทั่วโลก
ข. คณะกรรมการทั่วไป (General Council) เป็นองค์การบริหารซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินและกองทุนของ พ.ส.ล. นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อคัดสรรกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุมขององค์การต่างๆ ของ พ.ส.ล.
ค. คณะกรรมการบริหาร (Executive Council) เป็นองค์การที่ดูแลกำกับและให้คำแนะนำการบริหารงานของ พ.ส.ล. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ โดยมีประธาน พ.ส.ล. เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยทั่วไปจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกๆ ๖ เดือนเพื่อที่จะสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ พ.ส.ล.
ง. คณะกรรมการประจำ (Standing Committee) ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆตามที่คณะกรรมการทั่วไปจะมอบหมายให้ ในปัจจุบันมีคณะกรรมการประจำทั้งหมด ๑๑ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการด้านการเงิน ๒) คณะกรรมการด้านสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ การศึกษา วัฒนธรรมและศิลปะ ๓) คณะกรรมการด้านกิจกรรมธรรมฑูต ๔) คณะกรรมการด้านมนุษยธรรม ๕) คณะกรรมการด้านเอกภาพและสมานฉันท์ ๖) คณะกรรมการด้านเยาวชน ๗. คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ๘) คณะกรรมการด้านสตรี ๙) คณะกรรมการด้านปัญจศีลสมาทาน ๑๐) คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ๑๑) คณะกรรมการด้านศาสนสัมพันธ์
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (The World Fellowship of Buddhist Youth) ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐศรีลังกา เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการรักษาศีลและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสันติภาพและความสามัคคีในหมู่เยาวชน มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก (The World Buddhist University) ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นคว้าและการพัฒนา การฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกปฏิบัติจิตภาวนา และการพัฒนาการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ประสานงานองค์การยูเนสโกและหน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อประสานงานด้านกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา ๓ แห่งเพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้
ก. มูลนิธิอุปถัมภ์สงฆ์ของ พ.ส.ล. (The Foundation in Support of Foreign Buddhist Monks of the WFB) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศซึ่งมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ข. มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล (The Foundation for the Support of Buddhistic Knowledge Exchange Programme in Honour of H.M. King Bhumibol The Great) ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดำเนินงานหลักในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ค. มูลนิธิส่งเสริมกิจการของ พ.ส.ล. (The Foundation for the Support of the WFB Activities) ตั้งขึ้นเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ พ.ส.ล.

บุคคลสำคัญประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 พระอาจารย์ซิงหยุน ประธานกิตติมศักดิ์
2 นายแผน วรรณเมธี ประธาน
3 ดาโต๊ะ คู เลียง ฮัน รองประธานกิตติมศักดิ์
4 ดร. คิม อี จุง รองประธานกิตติมศักดิ์
5 พระติ๊ก ฟ๊อก ตัน รองประธาน
6 พระ ซิน เฉง รองประธาน
7 พระซิน ติง รองประธาน
8 พระ หมิง กวง รองประธาน
9 พระ ธรรมปาลาเวลา เฮลาเกดารา ดานาปาลา รองประธาน
10 พระ ดร.บาดัน ราฮูลา โพธิ รองประธาน
11 ท่านมาซามิชิ โชโดะ โคบายาชิ รองประธาน
12 พระ ชอยจิลจั๊บ ดัมบาจั๊บ รองประธาน
13 พระ จัง มุน รองประธาน
14 พระ โกดากาลานา เถโร กุนารัตนา (เชา ชู) รองประธาน
15 ดร. สตีเวน เอส. ดับบลิว. หวง รองประธาน
16 ดาโต๊ะ ตัน กิน ซุน รองประธาน
17 นาย พัดมา โจติ รองประธาน
18 นาย จาง วุน ยัง รองประธาน
19 นาย จากัท สุมาติปาลา รองประธาน
20 นาย พัลลภ ไทยอารี รองประธาน
21 นายปีเตอร์ ลี ประธานคณะกรรมาธิการ
22 ดร. บิกิรัน ปราสาด บารัว ประธานคณะกรรมาธิการ
23 นายกิม ซัน ตัน ประธานคณะกรรมาธิการ
24 ท่านอิกุโกะ ฮิบิโน ประธานคณะกรรมาธิการ
25 นายเฮนรี่ เฮียน แดง จี พี ประธานคณะกรรมาธิการ
26 นายเด่นพงษ์ สุวรรณชัยรบ ประธานคณะกรรมาธิการ
27 นายแอนดี้ เค้าช์ ประธานคณะกรรมาธิการ
28 นางอัง ยี่ โฉ ประธานคณะกรรมาธิการ
29 ท่านเดิก ชอง ประธานคณะกรรมาธิการ
30 นายรัตนะ มาน ศากยะ ประธานคณะกรรมาธิการ
31 นางสาวโร ไป่ หลิง ประธานคณะกรรมาธิการ
32 นายพัลลภ ไทยอารี สำนักงานเลขาธิการ
33 นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ สำนักงานเลขาธิการ
34 ท่านคิม ซัน วู สำนักงานเลขาธิการ
35 พันเอกสุทัศ มาดูกัล สำนักงานเลขาธิการ
36 ท่าน เรียวโช่ โชจิ สำนักงานเลขาธิการ
37 พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ สำนักงานเลขาธิการ
38 นายแฟรงค์ คาเตอร์ สำนักงานเลขาธิการ
39 นายปรามาถา บารัว สำนักงานเลขาธิการ
40 นาย ฉวน บิล เชน สำนักงานเลขาธิการ
41 นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์ เหรัญญิกกิตติมศักดิ์
42 ท่านนอริมิตซุ มาซาโมโต ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.
43 พระติ๊ก เวียน ลี (ตัน ง๊อก โฮ) ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.
44 พระ วู ชิน ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.

กรรมการบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแผน วรรณเมธี (ประธาน) กรรมการบริหาร
2 พระ ปู่ เจิ้ง กรรมการบริหาร
3 ท่าน โยชิฮารุ โทมัตสุ กรรมการบริหาร
4 พระ ซูกั๊ก (คิม ชี วอน) กรรมการบริหาร
5 ดร.โยว เซียง ชู กรรมการบริหาร
6 นางคามิลเลีย ดาร์มาวัน กรรมการบริหาร
7 ดาโต๊ะ อัง ชู ฮง กรรมการบริหาร
8 นายจันทรา นิมาล วากิสต้า กรรมการบริหาร
9 นางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
10 นายพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) กรรมการบริหาร
11 นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์ (เหรัญญิก) กรรมการบริหาร

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

ที่ตั้ง : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เลขที่ 616 ในอุทยานเบญจสิริ ซอยสุขุมวิท 24 แยกซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-661-1284-7
โทรสาร : 0-2661-0555
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://wfbhq.org/th/


สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล