การประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ
หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development (ฐานวิถีชีวิตใหม่ กับสันติภาพ : สมาธิ เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

      ในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 การปฏิบัติสมาธิ เป็นแนวทางที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจ และตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากสามารถทำให้จิตใจเกิดความเข้มแข็ง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีเมตตา สามารถให้อภัยต่อกัน
และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน รวมถึงในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี

      สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท จนเกิดการใช้ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์โรคระบาด การปฏิบัติสมาธิ จึงหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ควรทำให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในพฤติกรรมใหม่ เพื่อให้มนุษย์มีสติ ไม่ตื่นตระหนก คลายความวิตกกังวล จนกระทั่งสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ได้ รวมถึงการปฏิบัติสมาธิ จะเป็นรากฐานของศีลธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคมโลก ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในสังคม อันเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development ) ที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพแก่โลกได้อย่างแท้จริง

      เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดการประชุมสัมมนา ทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development เนื่องในโอกาสในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.luangpumun.dra.go.th/archives/4736

รูป

วันที่โพส : 2020-06-26 11:42:55
โพสโดย : Admin
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ
หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development (ฐานวิถีชีวิตใหม่ กับสันติภาพ : สมาธิ เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

      ในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 การปฏิบัติสมาธิ เป็นแนวทางที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจ และตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากสามารถทำให้จิตใจเกิดความเข้มแข็ง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีเมตตา สามารถให้อภัยต่อกัน
และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน รวมถึงในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี

      สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท จนเกิดการใช้ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์โรคระบาด การปฏิบัติสมาธิ จึงหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ควรทำให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในพฤติกรรมใหม่ เพื่อให้มนุษย์มีสติ ไม่ตื่นตระหนก คลายความวิตกกังวล จนกระทั่งสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ได้ รวมถึงการปฏิบัติสมาธิ จะเป็นรากฐานของศีลธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคมโลก ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในสังคม อันเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development ) ที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพแก่โลกได้อย่างแท้จริง

      เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดการประชุมสัมมนา ทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development เนื่องในโอกาสในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.luangpumun.dra.go.th/archives/4736

รูป

วันที่โพส : 2020-06-26 11:42:55
โพสโดย : Admin