ข่าวสารและกิจกรรม

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกรมการศาสนาใน มหกรรมวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

รายละเอียด

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
พิธีเปิดงานประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล”

รายละเอียด

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
การประชุมและลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รายละเอียด

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

รายละเอียด

ศาสนา:
พิธีบรรพชาสามเณรทั่วแผ่นดิน ๘๙ รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

รายละเอียด

ศาสนา:
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการศาสนา

รายละเอียด

ศาสนา:
พิธีเปิด "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาเเละศาสนพิธี"

รายละเอียด

ศาสนา:
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมทำวัตรเช้าเจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา

รายละเอียด

ศาสนา:
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

รายละเอียด

ศาสนา:
เรื่องควรรู้ COVID-19

รายละเอียด

ศาสนา:
กิจกรรมศาสนา ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ศาสนา:
เวียนเทียนออนไลน์ ๒๕๖๔

รายละเอียด

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ศาสนา:
เวียนเทียนออนไลน์ ๒๕๖๔

ศาสนา:
กิจกรรมศาสนา ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศาสนา:
เรื่องควรรู้ COVID-19

ศาสนา:
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

ศาสนา:
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมทำวัตรเช้าเจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา

ศาสนา:
พิธีเปิด "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาเเละศาสนพิธี"

ศาสนา:
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการศาสนา

ศาสนา:
พิธีบรรพชาสามเณรทั่วแผ่นดิน ๘๙ รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ศาสนา: ศาสนาพุทธ
การประชุมและลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑