คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6: อายุวัฒนมงคล 77 ปี พระราชศาสนกิจโสภณ - (มีภาพ)
ข่าวสด | 25 ต.ค. 2561 | หน้า 23 | PR Value THB 63,780.00    
          "พระราชศาสนกิจโสภณ" (อุทัย  อุทโย) มหาเถระที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา สร้างให้วัดเสมียนนารีเป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ในเขตจตุจักร-บางเขน
          ปัจจุบัน สิริอายุ 77 ปี พรรษา 54 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร
          มีนามเดิมว่า อุทัย แสงอ่อน เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2485 ที่ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
          อายุ 16 ปี เข้าพิธีบรรพชา ช่วงปี พ.ศ.2501 ที่พัทธสีมาวัดพระศรีมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.อนุสาวรีย์ (แขวงอนุสาวรีย์) อ.บางเขน (เขตบางเขน) จังหวัดพระนคร มีพระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธัมมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์
          ด้วยท่านมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ.2503 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ที่สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุฯ
          เมื่ออายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท วันที่ 25 มิ.ย.2507 ที่พัทธสีมาวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีพระเทพวิริยาภรณ์ วัดเทพากร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการโปร่ง ภัททสโร วัดเสมียนนารี เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ และพระทองคำ จันทวังโส วัดเสมียนนารี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
          หลังจากอุปสมบท เล่าเรียนและศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนศึกษาภาษาบาลี-สันสกฤตไปด้วย
          ต่อมา พ.ศ.2515 ท่านได้มีโอกาสย้ายไปจำพรรษาที่วัดเสมียนนารี โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งรองเจ้าอาวาส
          ด้วยจริยวัตรและข้อปฏิบัติและความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัด และสังคม ชุมชนบ้านเมือง จนผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ตามลำดับ ดังนี้
          พ.ศ.2516 เป็นเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พ.ศ.2523 เป็นเจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ พ.ศ.2524 เป็นพระอุปัชฌาย์
          พ.ศ.2544 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร พ.ศ.2545 เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะเขตบางเขน-จตุจักร
          พ.ศ.2549 เป็นประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร ด้านการปกครอง ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ แบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
          พ.ศ.2531 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้วัดเสมียนนารีเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
          ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานแต่งตั้ง เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูอุทัยธรรมรัตน์
          พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในราชทินนามที่ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน
          พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชศาสนกิจโสภณ
          ศุกร์ที่ 26 ต.ค.2561 วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และทายกทายิกาท่านผู้มีอุปการคุณต่อวัด เป็นปีที่ 45 และงานฉลองอายุวัฒนมงคล 77 ปี พระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และนักเรียนในระดับต่างๆ ประจำปี 2561  ศุกร์ที่ 26 ต.ค. เวลา 06.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 149 รูป เวลา 07.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ พระราชาคณะ 20 รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา 07.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์พระราชาคณะ 20 รูป สวดมาติกาบังสุกุล เสร็จแล้วพระสงฆ์ 109 รูป รับทักษิณานุปทาน
          เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์พระราชาคณะ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 280 รูป
          เวลา 13.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และนักเรียนนักศึกษา เป็นเสร็จพิธี
          ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงติดต่อสอบถามที่ พระครูสาทรปริยัติคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร.09-5940-9199, 0-2954-4832