'ในหลวงร.10'พระราชทาน ผ้าพระกฐิน16พระอาราม
ไทยโพสต์ | 11 ต.ค. 2561 | หน้า 3 | PR Value THB 21,513.50    
          ไทยโพสต์ * เมื่อวันพุธ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รอง อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ในปีนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ ราชทานผ้าพระกฐินแก่ส่วนราช การ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประ ชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล ซึ่งถือเป็นการสืบทอดพระราชประเพณีโบราณเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน
          นายเกรียงศักดิ์กล่าวต่อ ว่า ถือเป็นผ้าพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้เพื่อจะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง 16 พระอาราม ปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมากขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานสามารถเพิ่มไทยธรรมเป็นการส่วนตัวเพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนเองได้ด้วย
          นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า ปีนี้ ศน.ได้ดำเนินการจัดหาผ้า พระกฐินและบริวารพระกฐินซึ่งประกอบด้วย 1.ไตรจีวร 2.ผ้า ห่มพระประธาน 3.เทียนพระ ปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถุงบาตร 5.ปิ่นโตสเตนเลส 6.ช้อนส้อม คาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำ กระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่าง ทั่วไป เพื่อนำไปถวายยังพระ อารามหลวงจำนวน 294 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งกำหนดช่วงกฐินกาลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 22 พ.ย.61 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงในวันที่ 30 ต.ค.61
          อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะ นี้ยังมีพระอารามหลวงจำนวน 3 แห่งที่ยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระ ราชทานผ้าพระกฐิน ประกอบด้วย 1.วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช 2.วัดบุญยืน จ.น่าน และ 3.วัด พิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินสามารถติดต่อประสานงานมายัง ศน.เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าว