นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ศน.ได้เตรียมการจัดงานอบรมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีและธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนัก รัฐพิธี และศาสนพิธี ในวันที่ 13-14 พ.ค. นี้ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ ศน.จัดการอบรมครั้งใหญ่แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนา อนุศาสนาจารย์ เพราะวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพิธีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องยึดจารีตราชสำนักตามโบราณ ราชประเพณีอย่างถูกต้อง ส่วนรัฐพิธีนั้นก็ต้องยึดแบบแผนปฏิบัติ และศาสนพิธีจะต้องยึดความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น

          นายมานัส กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้ ศน. ได้เชิญผู้อำนวยการกองพระราชพิธี มาให้ความรู้เกี่ยวข้อปฏิบัติราชสำนัก แนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เช่น การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.นี้ การจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค.เป็นต้น ขณะเดียวกัน ศน.ได้นิมนต์พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนของศาสนาพุทธ และผู้แทนศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ มาให้ความรู้แนวทางการจัดงานมงคล อวมงคล และมารยาทในศาสนพิธี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องพิธีกรรมสู่การปฏิบัติของประชาชนให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วย

          "โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการสืบสานศาสนพิธี ถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งแต่ละศาสนามีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อได้ยึดถือปฏิบัติพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเกิด การตาย แต่งงาน การทำบุญ และบางพิธีกรรมเป็นความเชื่อของท้องถิ่น ที่ไม่ควรนำความเชื่อต่างศาสนาหรือต่างภูมิภาคไปปะปนจนเกิดความผิดเพี้ยน" อธิบดีกรม การศาสนา กล่าว.