วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรมกรมธนารักษ์ นางกานดา จันทวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนันต์ ฉัตรศรัทธา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพการบริการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
และองค์กรเครือข่าย ได้แก่
๑. กรมการศาสนา
๒. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๕. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๗. กรมที่ดิน
๘. กรมสรรพสามิต
๙. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๑๐. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
๑๑. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
๑๒. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม๑๓๐๐
๑๓. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๑๔. สำนักงานเขตดุสิต
๑๕. กรมปศุสัตว์
๑๖. กรมธนารักษ์
๑๗. บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๑๘. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๙. กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๐. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมทำวัตรเช้าเจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ เจ้าอาวาสวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญ ชั้นบน วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความ
ต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวน ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา ได้รับฟัง เเละน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ นำมาปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ