วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานใน "พิธีบรรพชาสามเณรทั่วแผ่นดิน ๘๙ รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง" โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร