วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็น ประธานในพิธีเปิดงานประชุมเสวนา ๕ ศาสนา เรื่อง “การศึกษาและเผยแผ่ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล” โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร ศาสนิกชนทั้ง ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร